ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Woningbouw in de kerkdorpen.

woensdag, 01 oktober 2014 18:30 Woningbouw in de kerkdorpen.

Is de toekomst van onze kerkdorpen afhankelijk van het bouwen van woningen ?

Die vraag is de afgelopen maand oktober aan de burgers van Venray voorgelegd. Men kon op de onafhankelijke website Burgers van Venray reageren op de stelling : “met de nieuwbouw van woningen in de kerkdorpen wordt de leefbaarheid gewaarborgd”.
De achterliggende gedachte daarbij is dat het voldoen aan de woonbehoefte van de inwoners van de kerkdorpen noodzakelijk is, om te voorkomen dat de dorpen in de toekomst haar inwoners naar elders zien vertrekken.
Maar, zoals uit veel reacties blijkt, is het bouwen van woningen niet de enige factor waardoor de leefbaarheid van een dorp in stand blijft. Daarvoor zijn veel meer voorzieningen nodig dan alleen woningen. Hoe dan ook, als je wilt voorkómen dat zowel jongeren als senioren hun geboortedorp verlaten moeten ze in ieder geval de mogelijkheid hebben om in aanmerking te komen voor een passende woning.

Er hebben bijna 300 personen de website bezocht en de meningen van wethouder Teunissen en Wonen Limburg gelezen alvorens men zijn of haar keuze bepaalde.
Van de uitgebrachte stemmen blijkt 65 % het eens te zijn met de stelling. De 35 % stemmers die het niet eens zijn met de stelling, zijn vrijwel unaniem van mening dat leefbaarheid meer inhoudt dan alleen de aanwezigheid van voldoende woningen.
Van diegenen die gestemd hebben, heeft een aantal personen ook hun eigen mening op de site kenbaar gemaakt. Onderstaand zijn enkele van die reacties vermeld.

Chiel is het eens met de stelling en schrijft :
Woningbouw betekent dat de jeugd de mogelijkheid krijgt om in het eigen dorp te blijven wonen. En als de jeugd blijft, is het ook aantrekkelijk om voorzieningen in de dorpen te behouden. Wat de leefbaarheid weer ten goede komt.

Willem, die het ook eens is met de stelling reageert op Chiel:
Eens, maar van belang is waar jongeren na hun studie/opleiding WERK vinden !! Indien niet in de regio dan ook geen huizen nodig ! Verder is het zo dat de leefbaarheid ook teniet is gedaan door inwoners zelf: inkopen en uitgaan elders !! Dan winkels en horeca dicht ! Alleen kermis en carnaval geeft geen soelaas. Wordt dan trouwens vooral in de (zwaar) gesubsidieerde gemeenschapshuizen gevierd !!

Joos linskens is het oneens met de stelling en schrijft :
Woningbouw alléén bepaalt niet de leefbaarheid in een dorp. Uiteraard moeten er mogelijkheden zijn om te bouwen, maar het is uiteindelijk de keuze van de dorpelingen zelf om in het dorp te "bouwen". We zien nu al dat ondanks bouwmogelijkheden bepaalde dorpen helemaal niet in trek zijn. Leefbaarheid wordt ook bepaald door de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen zoals een bloeiend verenigingsleven en saamhorigheid; woningbouw alleen is hierin niet bepalend.

Samenvattend kan worden gesteld dat niet alleen door het bouwen van woningen in de kerkdorpen de leefbaarheid in een dorp wordt bepaald. Als er ook voldoende andere noodzakelijke voorzieningen zijn, bepalen de inwoners zelf of ze tot in lengte van jaren in die leefbare omgeving willen blijven wonen.

 

REACTIES

annemie Wijnands: eens

anders krijg je krimp

Geef uw reactie.

joos linskens: oneens

Woningbouw alleen bepaalt niet de leefbaarheid in een dorp. Uiteraard moeten er mogelijkheden zijn om te bouwen, maar het is uiteindelijk de keuze van de dorpelingen zelf om in het dorp te "bouwen". We zien nu al dat ondanks bouwmogelijkheden bepaalde dorpen helemaal niet in trek zijn. Leefbaarheid wordt ook bepaald door de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen zoals een bloeiend verenigingsleven en saamhorigheid; woningbouw alleen is hierin niet bepalend.

Geef uw reactie.

Hennie Beelen: eens

Natuurlijk is dat de basis van de leefbaarheid. Maar dan wel op passende kavels (betaalbaar) En indien mogelijk met de keuze voor huren of kopen.

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Eens, want wonen en leven gaat samen. En ik hoop dat ons gemeentebestuur dat ook snapt. Alhoewel .... de nota van de gemeente zegt: .... Woensdag 01 oktober 2014: In negen van de tien Venrayse kerkdorpen zijn voldoende woningbouwplannen voor de komende vijftien jaar.... Oei, gemeente leer eens tot 13 te tellen!.

Geef uw reactie.

Chiel: eens

Woningbouw betekent dat de jeugd de mogelijkheid krijgt om in het eigen dorp te blijven wonen. En als de jeugd blijft, is het ook aantrekkelijk om voorzieningen in de dorpen te behouden. Wat de leefbaarheid weer ten goede komt.

Geef uw reactie.

willem: eens reageert op Chiel : eens

eens, maar van belang is waar jongeren na hun studie/opleiding WERK vinden !! Indien niet in de regio dan ook geen huizen nodig ! Verder is het zo dat de leefbaarheid ook teniet is gedaan door inwoners zelf: inkopen en uitgaan elders !! Dan winkels en horeca dicht ! Alleen kermis en carnaval geeft geen soelaas. Wordt dan trouwens vooral in de (zwaar) gesubsidieerde gemeenschapshuizen gevierd !!

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Het gaat hier om het begrip leefbaarheid. Als je daaronder verstaat "alle voorzieningen" zoals supermarkt, basisschool, sportcomplex, kerk, huisarts, kermis etc. , dan zal in een groot aantal dorpen de "beperkte" nieuwbouw niet de redding bieden voor de leefbaarheid. Dat zie je overigens in een groot aantal dorpen al gebeuren. Als je onder leefbaarheid enkel verstaat "woongenot in een rustige en rustieke omgeving" zonder al die heisa, dan klopt het wel natuurlijk maar dat is volgens enkele reacties niet de bedoeling.

Geef uw reactie.

ria: oneens

Met alleen woningbouw ben je er nog niet. Als je voor gezinnen bouwt is er een peuterspeelzaal en een school in de nabije omgeving , zijn er voorzieningen zoals een winkel is er horeca, gemeenschapshuis. bij senioren-woningen/ aanleunwoningen wat zijn daar de voorzieningen, is het openbaar vervoer goed geregeld. Woningbouw is een goede start maar er dient dan wel verder gekeken te worden en het gemeentelijk beleid moet je daarop aanpassen.

Geef uw reactie.

willem: eens

uiteraard, maar dan wel eerst efficiƫnt gebruik huidig woningbestand: bejaardenwoningen voor bejaarden uit het dorp en niet voor "middelbare vreemden"; Zo komen andere woningen vrij voor jeugd. Nieuwbouw dan wel multifunctioneel voor toekomstig gebruik ouderen: dus alles beg. grond , minder grote tuin (patio ?) en lagere grondprijs voorwaarde.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Helemaal mee eens

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

Een dorp zonder bouwmogelijkheden ziet haar woningzoekers vertrekken. Gevolg hiervan op de dur leeglop van het dorp en kunnen zelfs de beperkte voorzieningen welke er nu nog zijn niet meer gehandhaafd blijven..

Geef uw reactie.

Mariette: eens

Helemaal mee eens, zonder woningbouw, vrije sector of huurwoningen sterft een dorp langzaam uit. De bevolking vergrijst en er komen weinig jongeren meer. Zonder jeugd geen toekomst!!! Denk ook aan de bouw van levensloopbestendige woningen dan komen de betaalbare woningen voor jongeren ook weer te koop en de ouderen kunnen op het dorp blijven wonen.

Geef uw reactie.

Harrie Arts: eens

Wil de leefbaarheid in de kerkdorpen blijven dan dienen er voor alle leeftijden en doelgroepen woningen te zijn . Voor senioren is het belangrijk dat ze in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Voor de jongeren dienen starterswoningen te komen zodat de jeugd in de kerkdorpen kan blijven wonen. De leefbaarheid dient in stand te worden gehouden door alle leeftijdsgroepen in de kerkdorpen.

Geef uw reactie.

Carel Janssen: eens

Woningbouw geeft meer leefbaarheid , ingerichte middenstand , scholen , verenigingsleven .

Geef uw reactie.

Hoewel de woningbouwmarkt, ook in Venray, na een jarenlange malaise langzaam weer een beetje op gang komt, komen de plannen voor het bouwen van woningen in de kerkdorpen moeizaam of in het geheel niet van de grond.

De oorzaak daarvan is het gegeven dat projectontwikkelaars en woningcorporaties niet staan te trappelen van ongeduld om in de......

Lees verder