ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

donderdag, 06 juni 2013 18:10 De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.


Onze ouderen in de kou of niet.

In de voorbije vakantiemaanden hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over het gemeentelijk beleid voor de ouderen. Het ging eigenlijk over het ontbreken van dat beleid. De stelling op de website Burgers van Venray luidde:
In Venray ontbreekt het aan beleid voor ouderen.
Hoewel de diverse meningen verdeeld waren, blijkt dat 2/3 van de personen die gereageerd hebben vinden dat er een beleid voor de grote groep ouderen moet komen.
Dat betekent ook dat 1/3 van mening is dat er dat juist niet hoeft te komen.

Eén van de 67 % voorstemmers is Sjaak van Osch. Hij schrijft o.m. op de site :
Zoals wethouder Twan Jansen schrijft wordt zijn portefeuille aanmerkelijk uitgebreid en dientengevolge zwaarder. De financiële kaders waarbinnen hij moet opereren worden bepaald door de gemeenteraad. Het is dus logisch dat wij onze politieke partijen moeten aanspreken op een ouderen beleid dat gestoeld is op periodiek overleg met onze seniorenraad. Als ouderen hun eigen boontjes moeten doppen dan moeten ze ook meer worden betrokken in het ouderen beleid. In Venray ontbreekt het aan een heldere visie op het ouderenbeleid. Vele ouderen maken zich zorgen wanneer afhankelijkheid wegens lichamelijke of geestelijke gebreken zich gaan voordoen. Beukenrode roept bij velen angst gevoelens op en dat blijft helaas onbesproken. Het beleid van De Zorggroep Noord en Midden Limburg wordt nooit tegen het licht gehouden en lijkt politiek oninteressant. Er is, ook voor jongere ouderen, werk aan de winkel.

In een groot aantal gemeenten in Nederland is zo’n beleid al van toepassing. De steeds groter wordende groep ouderen vraagt immers om aandacht op verschillende gebieden.
Die aandacht is niet zozeer gericht op zaken die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), want daarvoor bestaat binnen onze gemeente al voldoende aandacht. Vooral over thans nog niet georganiseerde zaken wordt in de meeste reacties op de website burgers van Venray geschreven.
Genoemd worden onderwerpen als : vereenzaming, vroeg dementerenden, verlenen van mantelzorg, vrijwilligerswerk

De personen die vinden dat er geen beleid voor ouderen moeten komen - een groep van 33 % - gaat er van uit dat de ouderen zichzelf zouden moeten kunnen redden. De gemeente hoeft daarbij geen faciliteiten te bieden. Sommigen hebben een duidelijk standpunt geformuleerd. Een ervan is de mening van Joos linskens . Hij stelt :
Doelgroepenbeleid is eerst aan de orde als bepaalde groepen tussen wal en schip dreigen te geraken en/of niet in staat zijn zich staande te houden in de maatschappij. Waarom een doelgroepenbeleid voor ouderen? Wat zijn "ouderen" ? Ouderen kunnen en moeten zelf hun boontjes doppen en niet in een bepaalde categorie worden ingedeeld of hoek worden gedrongen. Het beleid moet in zijn algemeenheid gericht zijn op MENSEN waarbij een vangnet essentieel is.
 

REACTIES

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

Dat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders nadat bij herhaling door de Seniorenraad gevraagd werd waarom er in Venray geen beleid voor ouderen bestaat. Het gemeentebestuur is van mening dat de ouderen in niets afwijken van de “gewone”......

Lees verder