ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

donderdag, 06 juni 2013 18:10 De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.


Onze ouderen in de kou of niet.

In de voorbije vakantiemaanden hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over het gemeentelijk beleid voor de ouderen. Het ging eigenlijk over het ontbreken van dat beleid. De stelling op de website Burgers van Venray luidde:
In Venray ontbreekt het aan beleid voor ouderen.
Hoewel de diverse meningen verdeeld waren, blijkt dat 2/3 van de personen die gereageerd hebben vinden dat er een beleid voor de grote groep ouderen moet komen.
Dat betekent ook dat 1/3 van mening is dat er dat juist niet hoeft te komen.

Eén van de 67 % voorstemmers is Sjaak van Osch. Hij schrijft o.m. op de site :
Zoals wethouder Twan Jansen schrijft wordt zijn portefeuille aanmerkelijk uitgebreid en dientengevolge zwaarder. De financiële kaders waarbinnen hij moet opereren worden bepaald door de gemeenteraad. Het is dus logisch dat wij onze politieke partijen moeten aanspreken op een ouderen beleid dat gestoeld is op periodiek overleg met onze seniorenraad. Als ouderen hun eigen boontjes moeten doppen dan moeten ze ook meer worden betrokken in het ouderen beleid. In Venray ontbreekt het aan een heldere visie op het ouderenbeleid. Vele ouderen maken zich zorgen wanneer afhankelijkheid wegens lichamelijke of geestelijke gebreken zich gaan voordoen. Beukenrode roept bij velen angst gevoelens op en dat blijft helaas onbesproken. Het beleid van De Zorggroep Noord en Midden Limburg wordt nooit tegen het licht gehouden en lijkt politiek oninteressant. Er is, ook voor jongere ouderen, werk aan de winkel.

In een groot aantal gemeenten in Nederland is zo’n beleid al van toepassing. De steeds groter wordende groep ouderen vraagt immers om aandacht op verschillende gebieden.
Die aandacht is niet zozeer gericht op zaken die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), want daarvoor bestaat binnen onze gemeente al voldoende aandacht. Vooral over thans nog niet georganiseerde zaken wordt in de meeste reacties op de website burgers van Venray geschreven.
Genoemd worden onderwerpen als : vereenzaming, vroeg dementerenden, verlenen van mantelzorg, vrijwilligerswerk

De personen die vinden dat er geen beleid voor ouderen moeten komen - een groep van 33 % - gaat er van uit dat de ouderen zichzelf zouden moeten kunnen redden. De gemeente hoeft daarbij geen faciliteiten te bieden. Sommigen hebben een duidelijk standpunt geformuleerd. Een ervan is de mening van Joos linskens . Hij stelt :
Doelgroepenbeleid is eerst aan de orde als bepaalde groepen tussen wal en schip dreigen te geraken en/of niet in staat zijn zich staande te houden in de maatschappij. Waarom een doelgroepenbeleid voor ouderen? Wat zijn "ouderen" ? Ouderen kunnen en moeten zelf hun boontjes doppen en niet in een bepaalde categorie worden ingedeeld of hoek worden gedrongen. Het beleid moet in zijn algemeenheid gericht zijn op MENSEN waarbij een vangnet essentieel is.
 

REACTIES

Louis: eens

Te weinig betaalbare woningen in het centrum van Venray. Waarom zoveel luxe woningen die niet te betalen zijn voor veel ouderen. Is een normale woning niet goed genoeg? Fiets beleid in centrum is niet goed voor ouderen.

Geef uw reactie.

burger van venray: eens

Triest, zeer triest is het dat er zoveel groeperingen moeten opkomen voor zichzelf. Het zou toch een normale gang van zaken moeten zijn dat we allen de beste bedoelingen hebben voor elkaar en ons in elkaar verdiepen. Soms lijkt het wel oorlog. Er zou geen gevecht moeten plaatsvinden maar meer inzicht en samenwerking moeten zijn. Meer inlevingsvermogen en zorge voor jong en oud en er tussenin.

Geef uw reactie.

Margriet: eens

Ik vind dat ouderen binnen de gemeenschap Venray gebruik moeten kunnen maken van de algemene voorzieningen. Daarnaast dient ook het ouderenbeleid integraal meegenomen te worden zoals in het "beleidsplan ouderenbeleid" van de Seniorenraad omschreven. Voor de ouderen zou een luisterend oor van het gemeentebestuur ook zeer op prijs worden gesteld.

Geef uw reactie.

joos linskens: oneens

Doelgroepenbeleid is eerst aan de orde als bepaalde groepen tussen wal en schip dreigen te geraken en/of niet in staat zijn zich staande te houden in de maatschappij. Waarom een doelgroepenbeleid voor ouderen? Wat zijn "ouderen" ? Ouderen kunnen en moeten zelf hun boontjes doppen en niet in een bepaalde categorie te worden ingedeeld of hoek worden gedrongen. Het beleid moet in zijn algemeenheid gericht zijn op MENSEN waarbij een vangnet essentieel is.

Geef uw reactie.

Ria Flinsenberg: eens

Het is belangrijk om ook voor onze ouderen te zorgen!

Geef uw reactie.

Harrie Francken: eens

Als je bekijkt hoe het staat met de accommodaties voor ouderenverenigingen, met name op de dorpen, zijn zij volledig afhankelijk van wat er toevallig is en of daar plaats voor hen is. Binnen de WMO zal hiervoor zeker ook aandacht moeten zijn.

Geef uw reactie.

Freddy: eens

Er wordt aangedrongen op zelfredzaamheid van de ouderen, daar is ook niks mis mee, maar men moet wel in de gaten houden dat er ook mensen zijn die dit echt niet meer kunnen, we leven niet meer in de jaren 60, de maatschappij is veranderd men kan niet meer op alleen de buren of kinderen bouwen!

Geef uw reactie.

P.: eens

steeds grotere groep ouderen waarvoor toch heel andere dingen nodig zijn dan voor jongeren

Geef uw reactie.

ria: eens

Het ontbreekt ook aan inzicht, ook op gebied van vervoer, ook het fietsgebeuren in venray, rammelt aan alle kanten, mensen die slechtziend zijn of slecht ter been moeten zich in het centrum maar behelpen, onoverzichtelijk fiets gebied, her en der borden op je pad, alle stenen zijn rood, ben je kleurenblind zie daar maar uit te komen, ze moeten eens zelf met een bril van een oudere door het centrum lopen, komen ze er ook achter wat er aan schort

Geef uw reactie.

Jac: eens

Er hoeft geen beleid te zijn voor "de oudere" in het algemeen, maar er moet veel meer gekeken worden naar wat nodig is om problemen te voorkomen en daarna hulp te bieden. preventie is het belangrijkste. Daar moet, met de groeiende vergrijzingm specifiek aandacht voor zijn. De leeftijfsgrens zou naar de 65 jaar kunnen.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray: eens

Ik heb de bijlage gelezen. Als het beleid wordt uitgevoerd volgens de tekst van Twan Jansen komt er een goed beleid. Mensen die hulp nodig hebben moeten die ook krijgen. Maar geen hulp opdringen als dat nog niet nodig is. Ik ben 75 jaar en red me nog best zit nog niet te wachten op hulp in welke vorm dan ook. Gelukkig nog niet maar als het nodig is hoop ik dat die er wel is

Geef uw reactie.

resi: eens

mee eens ouderen worden vaak aan hun lot overgelaten over al wordt op bezuinig en wie zijn de duppe de ouderen ze vereenzamen en de kinderen hebben ook niet altijd de tijd om te helpen daar moeten wij als gemeente wel alert op zijn

Geef uw reactie.

Karel: eens

Natuurlijk bestaat de oudere. Er zijn eenzame, hulpbehoevende , minder valide, licht dementerende maar ook vitale en sportieve ouderen. De wethouder kan wel vinden dat in Venray geen doelgroepenbeleid nodig is maar als hij de problemen die willekeurig welke oudere dan ook ondervindt niet in kaart kan (laten) brengen is het moeilijk om deze groep maatschappelijk te ondersteunen. In het kader van de WMO is dat overigens wel zijn taak als WET-houder.

Geef uw reactie.

jet: eens

De oudere bestaat niet, er is een groep welvarende ouderen die niets tekort kort. Er zijn ook ouderen die altijd als zelfstandige hebben gewerkt en geen pensioen hebben kunnen opbouwen, die vaak weinig of niets verdienden en geen spaarpot konden aanleggen. Hiervoor mag wel aandacht zijn bij de politie

Geef uw reactie.

Pim : eens

In Venray komen steeds meer ouderen (vergrijzing van de inwoners) en wordt de hulpverlening van synthese aan deze groep gekort. Onbegrijpelijk dat juist voor deze groep weer bezuinigingsmaatregelen zijn. De hulpvragen bij Synthese worden steeds meer de financieen steeds minder.Als ouderenconsulent (vrijwilliger) merk ik dat erg goed.

Geef uw reactie.

JB: oneens

Ben van mening dat er geen specifiek beleid gericht op alle ouderen van Venray noodzakelijk is. Wel moet de gemeente regelmatig contact onderhouden met de ouderenorganisaties - via de seniorenraad - om samen knelpunten op te lossen.

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, anticiperen op hun toekomst en hun voorzieningen treffen.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch: eens

Eens. Het commentaar van Mevr. Trudy Eekhout – Dumoulin heeft mijn volledige instemming. Zoals wethouder Twan Jansen schrijft wordt zijn portefeuille aanmerkelijk uitgebreid en dientengevolge zwaarder. De financiële kaders waarbinnen hij moet opereren worden bepaald door de gemeenteraad. Het is dus logisch dat wij onze politieke partijen moeten aanspreken op een ouderen beleid dat gestoeld is op periodiek overleg met onze seniorenraad. Als ouderen hun eigen boontjes moeten doppen dan moeten ze ook meer worden betrokken in het ouderen beleid. In Venray ontbreekt het aan een heldere visie op het ouderenbeleid. Vele ouderen maken zich zorgen wanneer afhankelijkheid wegens lichamelijke of geestelijke gebreken zich gaan voordoen. Beukenrode roept bij velen angst gevoelens op en dat blijft helaas onbesproken. Het beleid van De Zorggroep Noord en Midden Limburg wordt nooit tegen het licht gehouden en lijkt politiek oninteressant. Er is, ook voor jongere ouderen, werk aan de winkel. Sjaak van Osch.

Geef uw reactie.

Hennie: eens

De maatschappij verwacht van de ouderen dat ook zij zich in een snel veranderende maatschappij zich steeds aanpassen. Voor een aantal lukt dat,maar voor die ouderen die afhaken is er weinig of geen begrip. Het is niet altijd onwil of laksheid. Zo gebeurt het dat die ouderen voorzieningen mislopen omdat de " toegangkelijkheid " van het gemeentehuis beperkt wordt. Het beeld van de "actieve "oudere zorgt er voor dat kwetsbare groep "vergeten " of onzichtbaar wordt. DE gemeente meer aandacht voor mogen tonen.

Geef uw reactie.

Sjaak Sluiters: oneens

DE oudere bestaat niet. Het is niet meer van deze tijd om mensen in te delen in allerlei groepen en daar dan specifieke voorzieningen voor te ontwikkelen.

Geef uw reactie.

Joost: eens reageert op Sjaak Sluiters : oneens

Kan best zijn Sjaak, maar gelet op de omvang van de groep ouderen en de problemen waarmee ze kunnen worden geconfronteerd is specifiek beleid noodzakelijk.

Geef uw reactie.

Joost: eens

De vitale "jonge" ouderen zullen het wel voor zichzelf kunnen regelen, maar ik denk dat de groep ouderen die hulp vanuit welke hoek dan ook nodig hebben, zelf niet aan de bel zullen trekken. Het dient de verantwoordelijkheid van de gemeente te zijn om die groep in het vizier te krijgen en hun specifieke wensen in kaart te brengen.

Geef uw reactie.

Jeanne: oneens

Geef ze dan ook de kans hun eigen boontjes te doppen. Laat ze hun eigen boodschappen kunnen blijven doen want het fietsenbeleid heeft hier al geen rekening mee gehouden. Trouwens de Schoolstraat afsluiten voor fietsers niemand snapt dat en dan de ouderen bekeuren en de jeugd fietst vrolijk door. Schouwburgplein fietst alles kriskras door elkaar met als gevolg vele ouderen zijn hier al aangereden. Beleid VENRAY

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Leg de ondergrens eerst naar 65, dan krijg je al een ander verhaal. De meeste mensen moeten toch misschien langer doorwerken. Als ik zie wat er alleen al in de Kemphaan wordt gedaan voor de ouderen met beleid van de Gemeente, denk ik dat ze niets te kort te komen! En zelfstandigheid blijft voor iedereen het beste.

Geef uw reactie.

De ouderen in Venray moeten hun eigen boontjes doppen.

Dat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders nadat bij herhaling door de Seniorenraad gevraagd werd waarom er in Venray geen beleid voor ouderen bestaat. Het gemeentebestuur is van mening dat de ouderen in niets afwijken van de “gewone”......

Lees verder