ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het vluchtelingenverdrag

woensdag, 04 november 2015 10:12 Het vluchtelingenverdrag

Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 vormt het uitgangspunt van internationale vluchtelingenbescherming. In het verdrag staat dat mensen die vervolging vrezen wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of een politieke overtuiging, recht hebben op bescherming. Ook het belangrijke beginsel van non-refoulement staat in het Vluchtelingenverdrag: staten mogen geen mensen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging.

Wat vindt VluchtelingenWerk Nederland ?
Het Vluchtelingenverdrag moet volledig en ruimhartig worden toegepast. De overheid moet alert zijn dat vluchtelingen ten onrechte geen bescherming krijgen. Mensen die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld vallen ook onder het Vluchtelingenverdrag als sprake is van een politiek, etnisch en/of religieus conflict en zij daardoor vervolging vrezen.

Wat moet er gebeuren ?
Pas het Vluchtelingenverdrag volledig toe zodat er geen mensen worden uitgesloten van bescherming die daar wel recht op hebben.
Onderzoek bij de beoordeling van een asielaanvraag altijd eerst of de asielzoeker een vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Is dat niet het geval, kijk dan of hij op andere wijze bescherming kan krijgen (subsidiaire bescherming).

Tijdens de asielprocedure bieden onze medewerkers asielzoekers ondersteuning. Zo zitten ze bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en helpen ze bij het onderbouwen van de asielaanvraag. Ook helpen wij asielzoekers en vluchtelingen indirect door het ondersteunen van hun advocaten.
De asielprocedure begint in het aanmeldcentrum (AC). Hier begint het werk van onze medewerkers, veelal professionele vrijwilligers.

Ondersteuning tijdens voorbereiding op asielprocedure.
Voorafgaand aan de asielprocedure licht VluchtelingenWerk asielzoekers voor.
We leggen uit wat hen te wachten staat en wat de rol is van verschillende spelers:
de advocaat, VluchtelingenWerk en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beslist over de asielaanvraag.

Antwoord op praktische vragen.
Naast antwoorden op vragen over de procedure, komen ook meer praktische zaken aan bod. Waar kun je internetten? Waar kun je rustig bidden? Of een dokter bezoeken? Deze uitleg wordt in principe individueel gegeven. Als er meerdere asielzoekers uit één land afkomstig zijn, gebeurt dit ook wel in groepsverband. Meestal wordt de hulp van een tolk of tolkentelefoon ingeschakeld.

Op zoek naar familieleden.
Een andere vraag die in deze eerste fase vaak voorbij komt, is of er geholpen kan worden met het vinden van familieleden die al in Nederland wonen. Ook hierbij kan VluchtelingenWerk ondersteuning bieden.