ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Begroting 2011 Bisdom Roermond

donderdag, 04 oktober 2012 17:30 Begroting 2011 Bisdom Roermond

Het bisdom Roermond heeft het jaar 2010 afgesloten met een tekort van ruim 6,5 ton. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2010, die onlangs naar alle parochies in het bisdom is gestuurd. Het tekort is ruim anderhalve ton hoger dan het jaar ervoor, maar een halve ton lager dan het begroot tekort.

Het tekort werd positief beïnvloed door posten van incidentele aard, zijnde niet begrote meeropbrengsten uit legaten en nalatenschappen en ongerealiseerde koersresultaten. Anderzijds zijn er ook niet-begrote uitgaven zoals onderzoekskosten gericht op het dossier rond seksueel misbruik en 'dubieuze debiteuren parochies'. Tenslotte is ook een lagere gerealiseerde opbrengst uit beleggingen mede debet aan het negatieve resultaat.

In totaal waren de inkomsten voor het bisdom in het afgelopen jaar 4,6 miljoen euro. Verreweg het grootste deel daarvan (3,66 miljoen) kwam uit de bijdragen van parochies. Deze komen nagenoeg uit op de begrote bijdragen, maar vertonen een daling van 1,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. "Deze teruggang in de voor het bisdom en de parochies zo belangrijke bron van inkomsten, dient ons ertoe te brengen te blijven zoeken naar en optimaliseren van wegen die leiden naar een ommekeer," zegt algemeen-econoom Frank Hamers van het bisdom, die daarbij met name denkt aan meer inzet bij de Actie Kerkbalans, opdat de inkomsten een structureel karakter kunnen krijgen.

De totale kosten van het bisdom stegen van 5,1 miljoen in 2009 naar 5,2 miljoen in 2010. Daarvan werd ruim 4 miljoen uitgegeven aan de eigen organisatie (salarissen, huisvesting, organisatie en pastorale projecten). Dat is € 68.000,- boven de begroting en € 124.000,- meer dan in 2009.

Aan parochies en territoriale zielzorg werd één miljoen euro besteed en ongeveer twee ton werd uitgegeven aan zogeheten bovendiocesane lasten.

In de begroting van 2011 is als doel opgenomen het tekort op de gewone exploitatie zoveel mogelijk te beperken. "Tijdens de behandeling van deze begroting is bepaald dat het structurele tekort van het bisdom in de komende jaren moet worden ingelopen," aldus Hamers.

 

Gerelateerde artikelen

Buitengebruikstelling kerkgebouwen.

Lees verder

Hergebruik of slopen?

Lees verder

Sluiting kerken in Bisdom Roermond

Lees verder

Geloven in Monumenten

Lees verder

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

Lees verder