ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 03 november 2020

EENS ONEENS
woensdag, 23 september 2020 14:12 De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.

Bij het gemeentelijk beleid worden inwoners (nog) niet betrokken.

In het coalitieakkoord en het programma van het college van B&W is afgesproken dat de inwoners van de gemeente Venray al in een vroeg stadium bij de plannen moeten worden betrokken. Hoe, op welke wijze en op welk moment communicatie of zelfs participatie moet plaatsvinden is echter nog niet helemaal duidelijk. Zeker niet voor de burgers.

De overheid wil met de zogenoemde Omgevingswet de fysieke leefomgeving benutten en beschermen onder het motto: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.
De wet is gericht op “Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit alsmede het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.”

In Venray is besloten om de participatie van haar inwoners conform deze Omgevingswet te realiseren met de nog op te stellen Omgevingsvisie. Daartoe zijn en worden bijeenkomsten georganiseerd waarin men kan meepraten over de toekomst van Venray.

Heeft de gemiddelde inwoner van de gemeente Venray wel behoefte om zich te uiten naar de bestuurders? Men kan zich wenden tot een plaatselijke politieke partij, of zelfs inspreken bij agendapunten van de gemeenteraad. Is er überhaupt wel interesse bij burgers om zijn of haar mening onder de aandacht van bestuurders te brengen ?
Om die reden heeft de Stichting Burgers van Venray voor de maand oktober een stelling gekozen met betrekking tot de wijze waarop de gemeente met haar inwoners al dan niet communiceert.
De stelling is: De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.
Gedurende de maand oktober kan men op deze website aangeven het hiermee eens of oneens te zijn. Bovendien wordt u uitgenodigd om aan te geven hoe e.e.a. naar uw mening zou kunnen of moeten worden verbeterd.
Ongetwijfeld zullen beleidsmakers op het gemeentehuis met interesse die mening lezen.

REACTIES

René Lenards: eens

Natuurlijk moet de communicatie vele malen beter .Ik hoop dat de reacties door de betreffende mensen bij de gemeente goed worden gelezen. Geen eigen dunk van wij weten het wel maar meer en meer naar de inwoners luisteren met met de besluit vorming daar ook rekening mee houden. Er zijn hele goede opmerkingen gemaakt doe daar wat mee.
Dit om de inwoners meer vertrouwen in het gemeente bestuur te geven want dat is echt nodig.
Het gemeente bestuur is er voor de inwoners niet om gekeerd .

Geef uw reactie.

Henk: eens

De burgers willen graag inspraak hebben in wat er gebeurt in hun leefomgeving. Daar moeten de politieke partijen en de raad draagvlak voor creëren. Anders krijg je weerstand en draagvlak is ver te zoeken. Hierbij moet ik wel zeggen de inwoners ook naar bijeenkomsten moeten gaan zodat je ook weet waar men over spreekt en dit over kunt brengen naar je mede burgers. Langs de zijlijn blijven schreeuwen kan iedereen.
Samen naar oplossingen zoeken is beter.
Ik wens het gemeentebestuur en alle politieke partijen veel wijsheid toe.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Als je bent gekozen om op te komen voor de stem van de burger/inwoner van Venray, dan lijkt het me zeer verstandig dat als je eenmaal bezig bent, je ook regelmatig afstemt of je (partij) gedachte nog steeds overeenkomt met de wens van de Burger/inwoner.

Geef uw reactie.

Jos: eens

De burger dient eerder en beter te worden geïnformeerd! Tijdige en juiste communicatie
is heel belangrijk! Dus geen achteraf mening vragen als besluit reeds half genomen is!

Geef uw reactie.

Wim v. O.: eens

De burgers moeten proactief betrokken worden bij ALLE toekomstplannen in Venray.
Dus niet alleen de mogelijkheid bieden van participatie maar complete plannen maken om de burger vroegtijdig te informeren en de kans te geven actief invloed te hebben op keuzen in m.n. beleidsplannen.
Voor alle zaken binnen het sociaal domein heeft men daar de "Adviesraad Sociaal Domein Venray" voor ingesteld. Het is een adviesorgaan voor B & W maar ook voor de Commissie Leven en de Gemeenteraad.
Willen we in de toekomst nog een echte democratie overeind houden, dan moeten de belangen van de burger meer centraal staan.
Samen zoeken naar nieuwe vormen van BURGER-participatie is een must !

Geef uw reactie.

Sjef: eens

Ambtenaren bij de gemeente zijn er voor de burgers en niet andersom.

Soms loopt het regelen van betrokkenheid goed. bv inrichten groen in wijk Smakterheide.

Totaal fout gaat het bij een locatie voor de ALDI. Een enquête in de betrokken wijken en het is voor elkaar.

Dat deze site zal worden gevolgd en gelezen daar ben ik benieuwd naar. De link in de reactie van de gemeente werkt namelijk niet. vandaag zaterdag = dag 3

Betrokkenheid van de burgers vindt de politiek alleen goed als het hen uitkomt. Voor alle politieke partijen in Venray ben ik beschikbaar om te helpen contact met de burgers te maken.

Geef uw reactie.

piet: eens

Alleen al om het gevoel van, ons kent ons, oftewel vriendjes politiek weg te nemen

Geef uw reactie.

Laura: eens

Meer integraal - met bewoners - samenwerken aan oplossingen! Ik krijg echt kromme tenen van het eeuwige gedans in de gemeenteraad. B en W weet maar half wat er speelt, laat zich slecht en onvolledig door de interne organisatie adviseren, en wordt vervolgens - vaak terecht - gevloerd door de raad. De interne organisatie mag best een keer op de schop! En luister ook online - zoals op sociale media - naar signalen.

Geef uw reactie.

gerrit: oneens

Hoe bedoel u ??
Gewoon eens in de vier jaar op Jan L. stemmen en verder braaf ja - knikken. !!!
is toch genoeg toch ??

doet de gemeenteraad ook al tien jaar.

Geef uw reactie.

Henk: eens

de gemeente moet beter overleggen met direct aan wonende en buurt waar bestemmingen of andere veranderd word doorgevoerd, en niet zeggen komt ter inzagen, dan kun je reageren . niet alles komt ter inzagen en word het veranderd zonder overleg.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Collectief referendum, bindende raadpleging van de burgers over drastische beleidspunten. Gekozen burgemeester, dat geeft ook het gemeente beleid draagvlak. Volledige transparantie omtrent uitgaven. Inkomensonderzoek en strenge handhaving , periodieke controle, bijstand en bestuurders van bijvoorbeeld dure auto's.. Versterken anti drugsbeleid. Verbieden hangplekken. Gecontroleerde jeugdopvang controleren met anti alcohol beleid. Stringente controle van uitkeringen UWV met bevolkingsregister. Duidelijk strenger optreden.
Allemaal zaken waarbij de gemeente zichtbaar optreedt tegen overlast, geluid, stoken etc.

Geef uw reactie.

wim: eens

Burgers moeten hun mening wel kunnen geven op de beleidsplannen en toekomst van de gemeente. Het is aan de gemeente om de voorgenomen plannen goed te communiceren naar de burgers zodat men hierop kan reageren. Commentaar op de plannen moet men kunnen geven hetgeen echter niet betekent dat de burger kan meebeslissen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk. De raad (vertegenwoordiging politieke partijen) is gekozen door de burgers. Het is van groot belang dat er door de gemeente helder en transparant informatie verstrekt wordt.
De politiek beslist soms anders dan burgers graag zouden willen. De burgers kunnen ook niet altijd overzien wat bepaalde plannen betekenen voor de ontwikkeling van de gemeente. Er is nu veel te doen over uitbreiding van Smakterheide. Deze plannen zijn al jaren bekend (na de floriade) Verder is er ook de nodige ophef over huisvesting van arbeidsmigranten. Deze moeten toch ook ergens wonen. Het is dan ook goed dat de gemeenteraad een besluit neemt hierover, ook al zijn veel mensen hier niet gelukkig mee.
Belangrijkste aandachtspunt voor de gemeente is dus goed informeren en communiceren.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Burgers willen best hun mening geven, maar mijn indruk is dat het gemeentebestuur niet luistert naar burgers. Recent voorbeeld: toch de bieb verhuizen naar het nietszeggend pand van Albert Heyn (burgers waren daarop tegen) en de sloop van het qua architectuur fraaie pand van confectieatelier Beeren. Gelukkig was de gemeenteraad in dit geval zo wijs om daar tegen te stemmen. Het volgende voorbeeld zal het industrieterrein De Smakt gaan worden. Wie is daar voor????

Geef uw reactie.

Hans: eens

Men faalt bijna altijd op communicatie, het grootste probleem is dat jongeren niet worden bereikt.

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

Het is heel belangrijk dat burgers de gemeenteraad kan bijsturen als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

zou heel goed zijn als de burgers nauw betrokken mogen zijn voor het beleid van de gemeente

Geef uw reactie.

Herman: eens

Ook wij mensen hebben recht van spreken,en als er iets nieuws is, waty belangrijk is voor de mensen,ga in discussie hiermee, zodat we samen dingen kunnen doen.We lopen toch al achter die slappe hap in Den Haag, die er alles doorstampen, waar de Nederlandse bevolking het niet mee eens is.

Geef uw reactie.

Marij : eens

Er wordt maar vanalles bekokstoofd en geregeld, en de burger moet maar alles slikken. Ook wanbeleid of geld over de balk gooien. Denk eens beter na, voordat bepaalde zaken gedaan worden. Net als het weghalen van vele bomen, vanwege besparing op onderhoud. Nu moeten er weer bomen geplant gaan worden. Waar zit soms de logica. Net als met de polenflat op het keizersveld. Industrieterrein wordt weer volgeplempt met polen, terwijl dat geen plek is om te wonen, niemand krijgt daar toestemming voor. Van Gool natuurlijk wel weer. Zet de mensen in de bijstand en ww aan het werk, eventueel met omscholing. Dat scheelt een hoop geimporteerde zuipers, dus hoeft er ook minder gebouwd te worden voor die zuipers en jatters. Sorry, maar ik ben gewoon pissig over alles wat maar geimporteerd wordt in ons eens zo mooie Venray.

Geef uw reactie.

man: oneens reageert op Marij : eens

Doe eens een beetje rustig.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

De gemeente is volop bezig burgers te betrekken. Zo waren er twee avonden over de omgevingsvisie, binnenkort een bijeenkomst over de cultuurnota, je kunt inspraak hebben in de nieuwe stationsomgeving en ga zo maar door. De Gemeente is volop bezig mensen te betrekken. Als je daar niet op reageert, ja dan ben je daar zelf debet aan, maar er zijn mogelijkheden genoeg je stem te laten horen.

Geef uw reactie.

Janneman: eens reageert op Ineke Grootemaat : oneens

Helemaal mee eens dat Ineke het oneens is. Inspraak moet georganiseerd worden, want wie bedoelt men met "de burgers"? Dat is een loos begrip. Mijn ervaring is, dat er voor algemene inspraak-mogelijkheden weinig belangstelling is, zeker ook van de "jongeren". Achteraf mopperen zonder zelf je nek uitgestoken te hebben en tijd vrij gemaakt te hebben, is niet bepaald "burgerparticipatie". Eerder borrelpraat. Hiermee wil ik de "weldoeners" niet te kort te doen.

Geef uw reactie.

Alleen maar voor de vorm: oneens reageert op Ineke Grootemaat : oneens

Wacht maar af. Mee mogen praten is iets anders dan enige inbreng hebben.

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens

daar hebben wij toch allemaal wat aan

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De zogenaamde participatie middels wijkraden/platform en dorpsraden is teveel een wassen neus en dient serieuze verbetering aan de zijde van de gemeente.

Geef uw reactie.

corrie kok: eens

Het bevorderen van de betrokkenheid burgers is een goed plan, alleen indien er dan ook over de plannen en uitvoeringen in de gemeente Venray meer duidelijkheid wordt verstrekt wat deze plannen zijn. En waar e.e.a. wordt gewijzigd. Een plan ter inzage leggen bij de gemeente wat niet of nauwelijks wordt bekend gemaakt, is niet bepaald helder en inzichtelijk. Achteraf is makkelijk praten van, dan had je het maar moeten lezen, dan had je jouw mening kunnen geven. Of het was vakantietijd en men keek er niet naar om.
Dan worden er al beslissingen genomen zonder inspraak van de burgers. Met vaak grote gevolgen zoals het Spurkt traject.
Dan zijn er al ver gevorderde plannen uitgevoerd en gaat de burger in alle haast alsnog protesteren over de consequenties wat het behoud van de natuur betreft. Uiteindelijk is het de burger die aan het kortste eind trekt en geen enkele inspraak heeft.
Geen oeverloze vergaderingen meer die jaren duren, minder gekrakeel. Kom to the point en wees vooral bezorgd en niet alleen maar
diegene met de grootste mond met de langste adem. Adem in adem uit, wees vooral betrokken bij het dorp Venray.

Geef uw reactie.

Femke: eens

Omdat er nu teveel beslissingen worden genomen of stiekem doorgedrukt door bijvoorbeeld slim te periodes te kiezen waarin iets ingediend wordt (in de zomervakantie zodat iedereen het mist). Dat is geen goed bestuur maar sneaky gedrag. Er worden keuzes gemaakt zonder de burgers te raadplegen en zonder te peilen of dit wel gesteund wordt door en draagvlak voor is bij de bewoners. Als je volksvertegenwoordiger bent en gekozen wordt moet je open staan voor de meningen van je achterban en heb je de plicht uit te zoeken wat je achterban wilt. Je hebt die functie gekregen dankzij de mensen die hebben gestemd, dat is een verantwoordelijkheid die je moet voelen en nemen.

Bijvoorbeeld het rampenplan rondom Spurkt, het is schandalig dat dit project straks doorgang gaat vinden. Hier had de gemeente zelf heel actief moeten nagaan wat de burger daarvan vind en of hier wel draagvlak voor was bij het merendeel van de bewoners in de gemeente. Nu komt straks dat gedrocht van een plan in uitvoering, weer van die lelijke blokkendozen in een mooi natuurgebied en de burger heeft het nakijken. En voor wat? Die klote-blokkendozen op het terrein ervoor staan ook al jaren grotendeels leeg. Die foeilelijke grijze bak die nu in plaats van Inalfa er staat is ook al hetzelfde lot aan het ondergaan.

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Het is belangrijk dat de burger betrokken wordt bij iets belangrijk of iets simpels.
Voordat het gemeentelijk beleid iets gaat bepalen, moet die de burger er reeds van op de hoogte zijn!
Nu hoor of lees je het in de krant, als het besluit al gevallen is.
Wij burgers betalen toch voldoende gemeente belasting en mogen dan ook mee beslissen met hetgeen op ons af gaat komen!

Geef uw reactie.

Fun Vermeulen: eens

Het bevorderd dat er duidelijk en helder wordt wordt gesproken

Geef uw reactie.

Theo: eens

er zijn veel onduidelijkheden wat betreft de omschrijving en uitwerking (ambtenaren hebben meer info en ondersteuning met de uitleg)

Geef uw reactie.

Jack.: eens

het is fijn om een beetje mee te kijken bij de gemeente.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Ik vind dat de mening van de burger hier ook toe doet . En dat de burger ook gehoord moet worden , en zijn mening moet kunnen geven.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Juist op kleine, praktische en lokale schaal mag de gemeente vaker buurten en wijken consulteren. Zoals bij de aanbouw of herinrichting van straten en wijken: waarom beslissen ambtenaren zoveel praktische zaken waar alleen de lokale bewoners dagelijks mee te maken hebben? Speelveldjes worden ingericht: waarom niet eerst polsen of er mensen in de wijk mee willen denken (én helpen) met de invulling van zo'n plek? Daar liggen zeker kansen. Met beleid op hoger niveau is het lastig om een goed gedragen burgermening te krijgen, denk ik. Dan geldt weer zoveel mensen zoveel wensen.

Geef uw reactie.

wim: eens

Besluiten genomen door de gemeente raken ons allemaal

Geef uw reactie.

Marian : eens

Omdat het ons direct raakt.

Geef uw reactie.

Joey: eens

Ik vind dat honden stront opgeruimd moet worden als het op straat ligt of op plaatsen waar kinderen horen te spelen maar langs de kant van de weg in de struiken of op het gras waar niemand hoort te komen ga ik het echt niet opruimen en sommige zijn zo dom te doen alsof er geen honden belasting betaald word maar dat is hier gewoon verplicht en sommige hebben een grote smoel over honden stront dan ben je bij mij aan het verkeerde adres kan ook netjes gevraagd worden

Geef uw reactie.

Marian: oneens reageert op Joey : eens

Dat is geen antwoord op de stelling.

Geef uw reactie.

Gerelateerde artikelen

Dit is de reactie van de gemeente Venray

Lees verder