ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 30 maart 2021

EENS ONEENS
woensdag, 24 februari 2021 10:32 De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Stormachtige reacties over mogelijke locatie windpark.

De gemeenteraad heeft haar toekomstig energiebeleid vastgelegd in KODE, waarbij de overgang naar een “vergroening” van energieopwekking een haalbare ambitie moet zijn.
Een onderdeel van die zogenoemde transitie is de toepassing van windmolens.

De gemeente Venray heeft van de provincie de opdracht gekregen om te bekijken of ook energieopwekking door windmolens binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort.
Daartoe is Windpark Venray opgericht, er is een website voor gemaakt, er is een digitale enquête geweest en er zijn digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Door de aangestelde “kwartiermaker” Frank van Bussel is onderzocht welke locaties in de gemeente Venray in aanmerking zouden kunnen komen voor plaatsing van windmolens. Uit die verkenning bleek al een groot deel van de gemeente ongeschikt vanwege de locatie van de start en landingsbanen van de vliegbasis Vredepeel en vanwege verstoring door de daar aanwezige radarantennes. Het centrum van Venray is ongeschikt vanwege de noodzakelijke afstand van minimaal 450 meter tot zo’n windmolen. Daarom blijft alleen het oostelijk deel van de gemeente over als zoekgebied. Als dan ook de minimale afstand van 1000 meter tot aan de kern van een kerkdorp wordt gehanteerd, blijven er maar enkele mogelijk geschikte locaties over. Die locaties zijn in kaart gebracht en liggen in de omgeving van de dorpen Geijsteren, Wanssum, Oostrum, Oirlo en Castenray.
Inwoners van die dorpen, verenigd in een belangen- en actiegroep, hebben vanwege uiteenlopende argumenten laten blijken dat men de komst van windmolens niet zien zitten. Geluidhinder, omgevingsvervuiling en gering rendement in vergelijking met windmolens aan de kust voeren daarbij de boventoon.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk nog vóór de zomer of de plaatsing van een aantal windmolens in de diverse zoekgebieden al dan niet wordt gerealiseerd.
De stichting Burgers van Venray wil vooruitlopend daarop de mening van de inwoners van de gehele gemeente Venray peilen met de stelling van de maand maart.
Haar stelling is : De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

U kunt gedurende de hele maand maart op deze website aangeven of u het eens of oneens bent met deze stelling. Vanzelfsprekend kunt u daarbij ook uw mening of argumenten aangeven.

REACTIES

Jacques van Rhee: eens

Is volstrekt onnodig; voldoende alternatieven beschikbaar

Geef uw reactie.

Berrie : eens

Er zijn er al meer dan genoeg in de buurt, en in Wanssum is de rust al ver te zoeken door de nieuwe rondweg en industrie.

Geef uw reactie.

Gerrit: oneens

Het afval van een Kerncentrale zit je het HELE LEVEN mee opgescheept en dat vergeten de mensen ..

Geef uw reactie.

Mjt PLOEGMAKERS : eens

Geen toegevoegde waarde lijkt mij! Zit ook niet te wachten op de herrie ,want dat maken ze!
Eens dus!

Geef uw reactie.

Herman: eens

Pas een foto gezien van een zee arend (spanwijdte 2 meter) die door een windturbine in tweeën was gehakt. Voor vogels en insecten is het ook een ramp.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Pas een foto gezien van een zee arend (spanwijdte 2 meter) die door een windturbine in tweeën was gehakt. Voor vogels en insecten is het ook een ramp.

Geef uw reactie.

Herman Bexkens: eens

Er is geen geschikt locatie waar de impact van een windmolenpark tot een acceptabele belasting leidt voor inwoners en de natuur. De belasting bestaat niet alleen uit het in bedrijf zijn van de windmolens maar de bouw vormt ook een immens project met heipalen, aanvoerwegen, vele tonnen staal en beton. En als de subsidie termijn verstreken is volgt de sloop waarbij heel veel materiaal niet kan worden gerecyled. Het is bovendien maar een tijdelijke oplossing en ontoereikend voor de langere termijn.

Geef uw reactie.

Toon Keijzer: eens

Waarom geen windmolens?
- er is geen draagvlak bij burgers obv eerdere enquêtes / petities gemeente en belangengroepen
- brengt veelal schade toe aan natuur, vogelreservaat, stiltegebied.
- schaadt de gezondheid van omwonenden.
- het is nooit meer stil, zicht is vervuild met hoogte van ca 260 meter. Zo hoog omdat het rondom geheel Venray relatief een windluw gebied is
- er zijn betere alternatieven van duurzame energie
- zorg over een helder, transparante communicatie door college van B&W, ambtenaren gemeente en/of externe project ontwikkelaars
- zorg over heldere, transparante communicatie over verdienmodel, opbrengsten, kosten, subsidie, co2 reductie, opbrengst voor burger, gebruiker van stroom

Deel dit bericht met vrienden.
Ga naar de site GroenGeijsteren.nl, like Facebook of Instagram.

Wordt vervolgd.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Mijn naam vergeten per ongeluk bij het plaatsen van mijn tekst HELP.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De windmolens zijn lelijk, ontsieren het landschap, maken herrie enz.enz. Vroeger zei men, die heeft een klap van de molen gehad. Dat wordt dan wel eerst klauteren naar die wieken. Zonnepanelen op daken zou een alternatief kunnen zijn, maar niet iedereen heeft daar het geld voor. Iets voor de woningbouwverenigingen misschien om daar mee te beginnen bij de bouw van woonwijken(?) En dan ook niet meteen de huur drastisch verhogen.
Dat gebeurt al zonder de verbeteringen. Bedrijven met enorme hallen etc. kunnen ook verplicht worden om de zonnepanelen te plaatsen. De Noordzee staat al vol, een dagje strand betekend weer herrie. Waar oh waar kun je nog genieten van de natuur en de stilte om je heen.
Red ons van de stankoverlast kippen, koeien, varkens , de herrie windmolens. HELP!!

Geef uw reactie.

K.: eens

Waarom eenzijdig kijken naar alleen een windpark in eigen gemeente? Waarom geen zonnepanelen op daken stimuleren op bedrijventerreinen? Bewoners of bedrijven stimuleren om zelf energie dmv bv zonnepanelen op te wekken? Kijken naar de mogelijkheden van biomassa?
En waarom niet samenwerken in heel Nederland waarbij geen natuur verloren hoeft te gaan, maar gebruik gemaakt kan worden van reeds bestaande plekken waar duurzame/groene energie opgewekt kan worden? Volgens mij zijn er al volop mogelijkheden? Even bij Vandebron checken?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens

Geef uw reactie.

Rick Vermeulen: eens

Volgens de landelijke windkaart is Noord-Limburg met name Venray meest wind luwe gebied van Nederland. Hier komen zo’n grote en vooral dure windturbines niet optimaal tot zijn recht. Vooral in een kleine gemeenschap waar de rustige natuur ten kosten gaat van de grote turbine’s.

Geef uw reactie.

Jacques: eens

Ze kunnen beter al die logistieke hallen vol leggen met zonnepanelen. Daar heeft niemand last van.
En waarom worden ze niet geplaatst over de grens in Duitsland, waar er al verschillende staan.

Geef uw reactie.

Rob Kuiper: eens

Winturbines zijn een aanslag de gezondheid van mens en dier. Veramsjen het landschap. Geven gebieden die geliefd zijn vanwege de stilte het omgevingsgeluid van een drukke snelweg. Wat zorgvuldig in stand gehouden is als natuurgebied krijgt het lawaai van de Randstad. Zo kort bij een vogel reservaat en niet ver van de Rosmolen. Waanzin.
Als groene stroom dit veroorzaakt, kan ik alleen maar spreken over ontgroening.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Venray hoort qua oppervlakte bij de grootste gemeenten van Nederland, zou toch raar zijn als daar geen plaats te vinden is. Dit is 'Nimby' gedrag (groene energie ja natuurlijk, maar Not In My BackYard).

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Venray hoort qua oppervlakte bij de grootste gemeenten van Nederland, zou toch raar zijn als daar geen plaats te vinden is. Dit is 'Nimby' gedrag (groene energie ja natuurlijk, maar Not In My BackYard).

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De leefbaarheid in ons prachtige buitengebied gaat verloren. Natuurschoon en de rust van ons geliefde platteland zal na plaatsing nooit meer hetzelfde zijn. Noord- Limburg wordt dan nog meer ‘ het afvalputje van Nederland’, waar niemand meer wil wonen. Onaantrekkelijk voor bewoners die hun panden in waarde zien dalen, onaantrekkelijk voor jongeren om zich in onze dorpen te gaan vestigen, onaantrekkelijk voor natuurliefhebbers! Niet slim en goed voor ons mooie Limburg en voor de toekomst van ons Limburg.

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Windturbines kunnen gemakkelijk geplaatst worden op minimaal 500 meter afstand van bebouwing ook langs het nieuwe natuurgebied langs de maas, verder kan er in Wanssum een kerncentrale worden gebouwd voor windarme dagen.

Geef uw reactie.

Mjt PLOEGMAKERS: oneens reageert op Herman : oneens

Jij woont zeker niet in wanssum zelf? Of langs ons mooie natuur gebied mooder maas, zet ze maar bij jouw in de achtertuin dan

Geef uw reactie.

Jan Steeghs: eens

Het gebied is ongeschikt omdat er te weinig ruimte is naar de huizen en de overlast en de gezondheid hier een grote rol spelen die de bewoners daarvan zouden ondervvinden.
Ook de opbrengst is veel te laag t.o.v. windmolens die b.v. in zee staan of op hoger gelegen gebieden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Mart

Geef uw reactie.

wim: oneens

Iedereen wil graag groene stroom voor zo gering mogelijke kosten. Niemand wil echter zo'n windmolen inde achtertuin. Willen we groene stroom hebben dan zijn windmolens noodzaak naast zonnepanelen en andere duurzame bronnen. In diverse buitengebieden van de gemeente zijn mijns inziens best windmolens te plaatsen waar weinig hinder van ondervonden wordt. Kijk maar net over de grens bij Kevelaer/Wemb. De duitsers zijn slim genoeg om die tegen de Nederlandse grens te plaatsen. Als we duurzame energie willen dan zullen windmolens toch noodzakelijk zijn. In de gemeente zou dit m.i. kunnen in Ysselsteyn rond Timmermansweg, tussen Wanssum en Oostrum en buitengebied van Oirlo. De regio Venray is dus m.i. wel geschikt.
Stront ruiken blijkt geen bezwaar te zijn in de gemeente, dus waarom geen windmolens.

Geef uw reactie.

Mjt PLOEGMAKERS: oneens reageert op wim : oneens

Woont zelf in venray zekers!

Geef uw reactie.

Frie: eens

Windmolens staan voor landschap bederf / grillige energievoorziening, geluidoverlast en zeer kostbaar. Voor dit soort parken hebben we onze noordzee. Laat eerst in Venray maar eens verplicht al die logistieke centra en andere grote dozen vol plaatsen met zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Vissers: eens

Of dat we al niet genoeg voor Venray in de dorpen hebben.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Venray is ongeschikt voor windmolens; te weinig rendement en veel te
overlast! Grotere daken volleggen met zonnepanelen, die steeds méér rendement
geven; bijvoorbeeld de blokkendozen! Daarnaast óók koersen op waterstof-energie!
Helaas nog altijd onderbelicht, maar gaandeweg steeds meer animo en onderzoek!
En er komen de komende jaren nog best nieuwe ontwikkelingen die veel minder negatief
effect op de leefomgeving zullen hebben!

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: oneens

als we groenere stroom willen, ik wil wel, zullen we dit ook moeten accepteren.

Geef uw reactie.

Dionne Boks: eens

Er is geen opdracht van de provincie, het is de keuze van de gemeente Venray om dit onderzoek te doen, een keuze die voortkomt uit KODE. In de Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden Limburg is geen windenergie voor Venray opgenomen.Venray heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze RES en de Concept RES waarop de Ontwerp RES is gebaseerd is geaccordeerd door de raad. Het tekort dat er in de RES nog is kan, volgens opgave van de RES Noord- en Midden Limburg organisatie, worden opgelost met zonnepanelen op grote daken. Die zijn in Venray beschikbaar.
Venray, en zeker de huidige zoeklocaties, behoren tot de gebieden in Nederland waar de minste wind is op 100m hoogte. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van windturbines van 240m, die niet optimaal zullen kunnen opleveren. Ondertussen komt steeds meer onderzoek beschikbaar waarin wordt aangetoond dat dergelijke windturbines schade voor gezondheid en dieren veroorzaken. Als Venray iets met windenergie wil doen kan ze beter kijken naar alternatieven als Wind Trees.
De beoogde locatie is bovendien direct naast een waardevol natuurgebied gelegen en omringd door verschillende dorpen.
Er zijn meer bronnen van duurzame energie dan de gemeente Venray nu laat onderzoeken. Uit eerder onderzoek, zie energie dashboard provincie Limburg, dat de potentie van windenergie voor Venray beperkt is, slechts 15% van de totale potentie. Laat de gemeente eerst eens de andere bronnen serieus onderzoeken en meetellen in hun berekeningen.
Duurzame energie vraagt om duurzame oplossingen. Ik verwijs naar de site van GroenGeijsteren voor meer informatie, http://www.groengeijsteren.nl.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Er moet - om toekomstbestendig te zijn - meer energie uit groene bronnen komen, ook in Venray. Er is meer dan voldoende plaats om ervoor te zorgen dat wij Nederlanders en Venrayenaren van groene energie kunnen leven. Er moet m.n. in deze regio compensatie van al die kippen- en varkenspoep en de logistieke dozen georganiseerd worden. Zonnepanelen zouden verplicht op de daken van alle bedrijfslocaties met enig oppervlak moeten worden geplaatst en op elke denkbare plek een prachtige windmolen erbij. Daarnaast zouden er strenge eisen moeten komen voor de huidige en toekomstige woningbouw (zonnepanelen, warmtewisselaars, isolatie etc.) en varkens- en kippenstallen mogen alleen bestaan als ze 'neutraal' kunnen zijn en absoluut geen stank- en geuroverlast kunnen veroorzaken.
De stelling dat Venray daar niet geschikt voor is, is vooringenomen en daarmee suggestief. Wat blijkt: komen de vereisten van de transities op energie, gezondheid, circulaire economie en grondstoffen dichterbij je en in je eigen tuin, blijken mensen nee te zeggen. Dit is in mijn ogen laf en egocentrische gedrag en daarmee verwerpelijk. De transities zijn niet voor jezelf maar voor het nageslacht, opdat ook je kinderen en hun kinderen 'en de rest van de wereld een goede toekomst tegenmoet gaan.

Geef uw reactie.

Jan.: eens

Met alleen zon en windparken gaan we het klimaat akkoord van Parijs in 2030 niet halen, verschillende landen gaan over op kernenergie.
Zouden wij ook moeten doen, ons kleine landje vol plempen met zon en windparken zonder het gewenste resultaat is jammer en is ook kapitaalvernietiging.
De energietransitie houd niet op in 2030 dus we moeten nu veel verder kijken dan de 9 jaar die voor ons liggen tot 2030.

Geef uw reactie.

Elly Weijs: oneens

Windmolens zou een alternatief inkomen kunnen zijn voor boeren die hun veestapel inkrimpen. Win-win model.
En de daken van stallen vol met zonnepanelen. Ysselsteyn kent nu een omgeving van stallen. Windmolens zijn niet mooi, maar stallen zeker niet. Stallen stinken en windmolens ruisen. Wat is erger?

Geef uw reactie.

Jan Jansen: oneens reageert op Elly Weijs : oneens

zonnepanelenis heel wat anders dan van die hoge windmolens .die molens vervuilen de horizon , dat doen de zonnepanelen niet

Geef uw reactie.

wim: eens

eens ook met Jan hieronder , kernenergie ontkomen we straks niet meer aan en is de schoonste mogelijkheid .
nu alles volbouwen met zonnepanelen en molens die straks niet meer nodig zijn als er voor kernenergie ingezet wordt en dan is het geld op aan zonnepanelen en molens .
verder zijn er verschillende reacties die zeggen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfshallen , echter we kunnen op dit moment al niet meer terug leveren omdat Enexis geen ruimte meer heeft aan de Maasheseweg , ze verlenen wel subsidie toezeggingen maar kunnen stroom niet kwijt .
uitbreiding duurt nog 5 jaar .

klopt hier iets niet ?

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens reageert op wim : eens

mee eens

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Landschap bederf / Geluidoverlast / zeer kostbaar / grillige energie voorziening (wind) / Vogel moordenaars enz..enz..
Tijd voor kerncentrale.

Geef uw reactie.

B. Linders: eens

Absoluut oneens, Eerst maar eens grondig onderzoeken naar de mogelijkheden voor zonneparken.

Geef uw reactie.

B. Linders: eens reageert op B. Linders : eens

Absoluut eens dus

Geef uw reactie.

Jan Dr :: eens

Eens met de stelling dat de regio Venray ongeschikt is voor de locatie van een windpark.
Past absoluut niet in ons landschap en geeft weinig rendement. Laten we inzetten op maximaal gebruik van zonnepanelen bij particulieren op de daken en vooral bij alle bedrijfsgebouwen op grotere schaal. . Maak bij de laatste categorie er een verplichting van.

Geef uw reactie.

Dick Kroos: eens

EENS !!!!!
Wie verdient er aan : alleen de grondeigenaar en de investeerder , dus niet de gemeente en ook de burgers niet.
De hoogte schijnt ook belangrijk te zijn voor de afstand waar geluidshinder optreed.
Dit is bepalend voor de afstand tot aan de bebouwing maar ook zeer belangrijk voor de golfbaan.
Wordt het gemeentebestuur onder druk gezet door de provincie. ?
Ook wordt er door de bevolking al in grote getalen zonnepanelen aangeschaft.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Eens

Geef uw reactie.

Mia: eens

Eens

Geef uw reactie.

Hans: eens

Windparken passen niet in de natuur van Venray en daarbij is de wind opbrengst vele malen minder als in de zee provincies

Geef uw reactie.

Fun Vermeulen: eens

Windmolens maken een heel naar geluid wat echt van heel ver al te horen is .De gemeente venray is hier ook te klein voor .,woningen staan bijna op alle plekken te dicht op de plekken waar molens zouden komen. Wat dus voor enorme overlast zorgd

Geef uw reactie.

Jack.: eens

de windmolens maken herrie en verpesten de horizon.
Daarom is het beter zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Lekker op de zee laten draaien

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Ik ben het eens omdat ik vind dat het windpark zoveel mogelijk uit zicht van de mensen moet staan , dus als het op een locatie komt als bv luchtmacht basis te Vredepeel zou het geen probleem hoeven te zijn.
Maar om meer groene energie te produceren ben ik wel voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van alle grote bedrijfshallen op onze industrie terreinen , sporthallen , flatgebouwen , scholen , gemeentelijke gebouwen en medische centra en ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Marion: eens reageert op Henk Deegens : eens

Helemaal mee eens.

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Windmolens produceren overlast. Bovendien vervuilen ze de horizon in ons mooi natuur landschap. Waarom geen veld(en) met zonnepanelen? Wat levert eigenlijk meer op?
Denk dat Venray daar beter op in kan gaan zetten.

Geef uw reactie.

Michael: eens

Jammer van de horizon en volledig onnodig. Maak daarvoor in de plaats in Venray eo gebruik van alle particuliere en bedrijfsdaken voor zonnepanelen. Dan kunnen de weides bestemd blijven voor de natuur, bos en landbouw ?‍?

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens

dat is toch geen gezicht al die molen die je al van veraf kunt zien staan net uit en draaien.. kijk bij voorbeeld als je Wanssum uitrijd .dan zie je de molen bij Kevelaer al staan .dat is toch geen gezicht .HORIZON VERVUILING noem ik dat.

Geef uw reactie.

Olga Sommerdijk: eens

Jammer van de natuur en maken vreselijke herrie.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde eo : eens

Eerst de balans zoeken tussen eventueel eigen energie voorziening van de burgers en dan kijken naar windparken en zonneweides zou een optie moeten zijn..
Ik ben tegen het oerwoud van in hoogte verschillenden windmolens , met verschillende kleuren en vormen vaak een politiek statement.
Zonneweides daar waar de natuur nog ongerept gelaten wordt dat is niet te pruimen, toch al stoppende boeren met nog niet verkavelde grond een enorme bonus voorhouden kwalijk. de bevolking groeit dus ook de energie behoefte . Dat zou theoretisch betekenen dat voor elke nederlander en niet nederlander die er bij komen de komende jaren meer energie nodig is.
Van de natuur genieten Maas route met zonnebril op tegen de schittering van kunststof platen en oordoppen in tegen het zoevende geluid.
Weg rijden van uit Venray op de fiets naar de Maas of naar het Bos moeten we eerst door een geweld aan Blokkendozen ( Industriehallen ) en vervolgens via aan weerskanten van de weg zonneweides ipv Flora en Fauna beheer. Kortom eerst nadenken in oplossingen en denken over nog nieuwere betere ontwikkelingen . Andere technieken.

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Johan van der Velde eo : eens

Mooi gezegd Johan, en dan zijn er buitenlandse industriedakeigenaren in Venray die een megagroot dak niet gaat volleggen met zonnepanelen, ondanks dat het technisch kan.

Geef uw reactie.

Hans Weijers: eens

Deze windmolens zijn enorm en komen veel te dicht bij de dorpen. Gevolgen:
- geluidsoverlast
- slagschaduws
- horizonvervuiling
- gezondheidsproblemen

Laten we aansluiten bij Wellsmeer waar veel meer ruimte is!

Geef uw reactie.

B: eens

Windmolens veroorzaken gezondheidsschade, zijn schadelijk voor het milieu, flora, fauna, en zorgen voor waardevermindering van onze woningen, en bedrijven. Ze produceren laag frequent geluid, waar veel mensen echt niet tegen kunnen en zelfs ziek van kunnen worden.

Geef uw reactie.

B: eens

Dit past niet in het mooie landelijke gebied van Oost Venray. Er is geen plek door het vliegveld.

Geef uw reactie.

Bianca Ambrosius : eens

Past niet midden in de natuur tussen de mooie dorpjes waar de afstanden tot de woningen te klein zijn. Er is bewezen dat 't gezondheidsschade aan richt door de laag frequente tonen. Dat wil je als gemeente Venray waarin 't de ambitie is om de gezondste regio te zijn, toch geen enkele inwoners aandoen.
Daarnaast levert 't geluidsoverlast voor omwonenden, horizonvervuiling, waardedaling woningen en slagschaduw. Er zal op 'n andere manier naar energietransitie gekeken moeten worden maar niet ten koste van de gezondheid van bewoners.

Geef uw reactie.

GP: eens

Windmolens met een hoogte tot 240m (3 á 4 keer de hoogte van Vitelia in Wanssum) zorgen voor een aanslag op onze gemeente door: geluid, slagschaduw, inefficiëntie t.o.v. het totale kostenplaatje. Nog niets eens tevspreken over overlast voor de dichtbij wonenden. Verder horen ze niet pal langs gebieden te komen die door de gemeente juist als natuurgebied zijn aangewezen.

Geef uw reactie.

L. Beterams : eens

Deze grote machines passen niet in de mooie natuur tussen deze dorpjes. Daarnaast richten ze gezondheidsschade aan.

Geef uw reactie.

Huubke: eens

De huidige locaties zijn überhaupt niet geschikt, en zeker te klein. Een windpark is achterhaald , er zijn genoeg goede alternatieven.

Geef uw reactie.

Johan: eens

Eens

Geef uw reactie.

Jtb: eens

Eens

Geef uw reactie.

Hans: eens

Eens

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens

Kernenergie moet bekeken worden. Er zijn tegenwoordig veiliger en moderne thorium centrales. Als er in Frankrijk 75% van de energie door kerncentrales wordt geleverd, moet dat in NL ook kunnen. Er niets voorgevallen daar van ongelukken met deze centrales. Laten we dit danook op voorhand niet uitsluiten

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens reageert op Hans van Kleef : oneens

Mijn stem moet zijn
Oneens. Helaas verkeerde button gedrukt.

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens reageert op Hans van Kleef : oneens

Mijn moest zojn eens.

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens reageert op Hans van Kleef : oneens

Eens

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolen-energie binnen afzienbare tijd achterhaald. Niet efficiënt, landschap-ontsierend en bovendien vinden teveel trekvogels een wrede dood. Zolang er nog teveel daken zonder zonnepanelen zijn valt er op dat gebied nog veel winst te behalen. Inzetten op goede gemeente- en burgerinitiatieven (voorlichting, inzichtelijk maken van gebruik en verbruik) samen met de burgers voor een efficiënt en zorgvuldig energieverbruik. Bij afval hebben wij dat ook moeten leren. Er wordt nog te veel energie verspild en onnodig ingezet waar het ook anders kan (ook door de Gemeente).

Geef uw reactie.

Ab: oneens

We moeten accepteren dat er windmolens in Nederland worden geplaatst om aan onze energie behoefte te kunnen voorzien. We gaan ook akkoord met een veelheid van grote logistieke "dozen". Een eventueel alternatief de verplichting tot het plaatsen van zonnecollectoren op al deze daken zijn.
Oirlo (rondom A 73 / industrieterrein) zou een mogelijk een plek zijn voor plaatsing.
Bij Houten/ Tiel zijn ook windmolens dichtbij de autoweg geplaatst. Er is hier dan toch al sprake van geluidsoverlast.

Geef uw reactie.

Stefan: eens

weinig wind, dichtbevolkt gebied, dicht bij de natuur, geluidsoverlast, landschapsschade, gezondheidsgevaar voor de gemeenschap en beschermde vogelsoorten, laag rendement, slechte investeringen ... wat hebben we nog meer nodig?

Geef uw reactie.

Frank : oneens

We moeten ons wel openstellen voor alle soorten van energie
Soms lastige keuzes maken en niet bij voorhand afwijzen

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Oneens. Als we duurzamer willen worden en een schoner wereld willen achterlaten voor onze kinderen zullen we daar allemaal iets aan moeten.doen. Zonnepanelen is een eerste stap maar een windpark is niet ondenkbaar. Wel moet eerst het electriciteitsnet ge-update worden, omdat die nu alle gewonnen elektriciteit niet aan kan.

Geef uw reactie.

Marian: eens

De ooit zo mooie gemeente Venray, kan die druppel niet meer aan.
Er zijn daken genoeg op dozen. Zonne energie lijkt mij een betere keuze.

Geef uw reactie.

P: oneens

Niet mee eens...alleen wie wil ze in zijn achtertuin????

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

Het landschap vervuilend , en voor de bewoners van de oostzijde van de gemeente is het niet prettig.
Men kan beter de daken van de grote bedrijfsgebouwen beleggen met zonnepanelen

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Henk jansen : eens

Henk, waar de gemeente geen rekening mee houdt is dat je dergelijke grote windmolens op een afstand van 15 kilometer kunt zien. Dus alle inwoners van de gemeente Venray zullen straks te maken krijgen met de horizonvervuiling van dit windmolenpark.

Geef uw reactie.

Theo: eens

Omdat je met windparken het probleem niet oplost.

Geef uw reactie.

Gerelateerde artikelen

Standpunt van de gemeente Venray

Lees verder

Atlas Leefomgeving

Lees verder

KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

Lees verder

De mening van BeePower Venray

Lees verder