ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

de mening van Gezond Leefmilieu Venray

woensdag, 15 juni 2022 15:14 de mening van Gezond Leefmilieu Venray

In Venray stikt het van de stikstof, is een waarheid als een koe, in de meest vee-dichte gemeente van Nederland, Venray genaamd.

Bij deze stelling gaat het om uitstoot (emissie) van stikstofoxiden en ammoniak. Uit mest verdampt stikstof als ammoniak en komt in de lucht. Een ander deel van de stikstof kan uitspoelen naar het grondwater in de vorm bijvoorbeeld van nitraat.

Stikstof komt dus voor in de vorm van ammoniak (NH3) en als stikstofoxide (NOx) en kan in het grondwater ook uitspoelen in andere stikstofverbindingen zoals bijvoorbeeld nitraat.
Vanuit o.a. de intensieve veehouderij komt ook fijnstof in de lucht.

Deze ”stikstof” verspreidt zich door de lucht, en slaat neer op de bodem, waarbij bepaalde vormen van plantengroei worden verdrongen door brandnetels, bramen en grassen.
De planten noodzakelijk voor de dieren sterven, waardoor ook dieren sterven, de natuur ernstig wordt aangetast, en er een afname van de biodiversiteit optreedt.

Vanuit de landbouw is de bijdrage aan de stikstofdepositie ruim 45%.

Het is onontkoombaar dat in het vitaal landelijk gebied waar o.a. Venray deel van uitmaakt, een transitie plaatsvindt met beduidend minder uitstoot van NH3.

Mia Wegh, secretaris GLV