ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De werkgroep zonnepark Smakt.

zaterdag, 02 november 2019 13:45 De werkgroep zonnepark Smakt.

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig
Nederland heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn, de meeste gemeenten sluiten hierbij aan. Venray wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit illustreert dat de gemeente hele grote ambities heeft op dit punt. Op 29 oktober jl. is het Kader voor Opwekking Duurzame Energie(KODE) vastgesteld, waarbij de Venrayse zonnewaaier wordt toegepast; hierbij wordt de landelijke en provinciale zonneladder op de zijkant gelegd. Bij de landelijke en provinciale zonneladder dient eerst een analyse te worden gemaakt van de potentiemogelijkheden per zonneladdertrede om vervolgens een afweging te maken of het initiatief past binnen de voorkeursvolgorde. De eerste tredes van de zonneladder zijn de daken, gevels, vuilstort, parkeerterreinen. Deze dienen bij voorkeur benut te worden als daar voldoende potentie is, alvorens landbouwgrond en natuur te gebruiken.
Op het gebied van zonne-energie en de verschillende toepassingsmogelijkheden daarvan gaan de ontwikkelingen erg hard, laat staan in 20 à 30 jaar. Ook zien we de effecten van voortschrijdend inzicht en kennisontwikkeling; wat acht jaar geleden nog landelijk gestimuleerd werd als de methode om grootschalig duurzame energie op te wekken, blijkt heden meer CO2 uit te stoten dan kolencentrales, te weten biomassacentrales op houtstook. Moeten we dan wachten? Nee, we kunnen nu al meters maken, maar wel door dit in de goede volgorde te doen en te kiezen voor maatregelen waar we geen spijt van krijgen en die onnodig de beperkte netwerkcapaciteit innemen.
Wat is belangrijk:
1. Inzetten op energiebesparing en isolatie
2. Analyse van dakoppervlak in bebouwde omgeving in Venray uitgesplitst in woningen, bedrijfsdaken, logistieke hallen, sporthallen, parkeerterreinen, agrarische stallen, braakliggend (industrie)terrein e.d. op basis van de huidige stand van zaken
3. Gebruik maken van meervoudig ruimtegebruik in bebouwde omgeving en parkeerterreinen, denk aan zonne-overkapping, gevelzonne-energie
4. Rekening houden met snelle innovatie en nieuwe technieken. In 2020 hoeven niet de doelstellingen van 2030 gehaald te zijn!
De energietransitie gaat er eigenlijk niet om dat men als gemeente zo snel mogelijk de doelstelling haalt. Het gaat er om dat de burgers de transitie zelf doormaken; als men zelf duurzaam energie opwekt via zonnepanelen op het dak, zal men zich meer bewust worden van het eigen energieverbruik en dus ook eerder energie gaan besparen. Dus, twee vliegen in één klap: energiebesparing én duurzame energieopwekking. Draagvlak ontstaat pas als de( energie)transitie vanuit jezelf begint, woning voor woning, wijk voor wijk, dorp voor dorp. Met grootschalige zonneparken van commerciële projectontwikkelaars bereiken we het tegenovergestelde op korte en langere termijn.
Met het College van Rijksadviseurs zeggen wij daarom: "Zonnepanelen in de wei en natuur leggen is het makkelijkste, maar ook het laatste wat we tot 2030 moeten doen en laten we éérst de bebouwde omgeving maximaal benutten om duurzame energie op te wekken daar waar het direct verbruikt wordt." Dat is ook het pleidooi vanuit de provincie Limburg.
En het kan ook. Uit onderzoek blijkt dat bijna 900 km2 aan Nederlandse daken geschikt is voor zonnepanelen en daarvan wordt nu ongeveer 35 km2 gebruikt. Toch horen we heel vaak: “Met alleen de daken redden we het niet”. Dit roept de vraag op: Hoeveel km2 aan onbenutte Venrayse daken/terreinen hebben we per eind 2019? En nog hoeveel km2 in Smakt om ons doel ”Smakt energieneutraal” te halen.
Deze vragen zouden ons inziens eerst beantwoord moeten worden wil men überhaupt een mening kunnen geven over deze stelling; een succesvolle energietransitie begint echter wel bij het energieneutraal maken van gebouwen.


Werkgroep zonnepark Smakt

Gerelateerde artikelen

Informatie over energietransitie door wethouder van der Putten.

Lees verder

Kader voor Opwekking van Duurzame Energie (KODE Venray)

Lees verder

BeePower Venray beschrijft haar standpunt

Lees verder

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Lees verder