ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de provincie Limburg

zaterdag, 02 juni 2018 16:37 Standpunt van de provincie Limburg

De Provincie ondersteunt en faciliteert de gemeente en initiatiefnemers.

Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. Limburg heeft enerzijds van het Rijk, als onderdeel van internationale klimaatafspraken, een taakstelling gekregen van in totaal 95,5 MW aan windenergie. Deze taakstelling moet in 2020 gerealiseerd zijn. Maar de ambities van Limburg reiken verder. Er komt een nieuw, landelijk Klimaatakkoord aan, dat ook voor onze provincie aanleiding gaat zijn om volop in te zetten op de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Windenergie moet volgens de provincie leiden tot maatschappelijke meerwaarde. Een deel van de opbrengsten vloeit terug naar de verbetering van de leefbaarheid van de directe omgeving van de molens en de betrokken gemeenschappen. Iedereen moet mee kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie.

De provincie ziet omgevingsmanagement als een cruciaal instrument om de ontwikkeling van het windpark te realiseren. Dit met het besef dat CO2-arme energievoorzieningen nu eenmaal meer fysieke ruimte nodig hebben dan huidige energievoorzieningen. Dit heeft impact en geeft vaker weerstand. Echter met goed omgevingsmanagement en -communicatie moet er voldoende begrip komen om met de omgeving windenergie te realiseren. Kernbegrippen in de communicatie met omwonenden zijn wat de provincie betreft coöperatie, dialoog en zorgvuldigheid. De rol van de provincie in het proces bij de totstandkoming van windenergie is in principe ondersteunend en faciliterend: de gemeenten en initiatiefnemers zijn in de lead. Maar de Provincie Limburg sluit niet uit om een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.

drs. B. (Bas) Albersen
Bestuursadviseur communicatie/woordvoerder