ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

woensdag, 25 april 2018 17:40 Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Is het vijf voor twaalf met de toekomst van VieCuri Venray ?

Op de website Burgers van Venray heeft men in de maand mei kunnen reageren op de stelling : Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray.
Een groot aantal blijkbaar verontruste inwoners van de gemeente Venray heeft daadwerkelijk van die gelegenheid gebruik gemaakt.
De website is in die periode door meer dan 1100 verschillende personen beoordeeld.

Hoe reageerden de inwoners van Venray ?
Uit vrijwel alle reacties blijkt dat Venray recht heeft op een ziekenhuis waarin de meest voorkomende behandelingen in de ziekenzorg kunnen worden verleend. Bovendien vindt men dat daarbij een aantal voorzieningen van essentieel belang zijn.
Genoemd worden, naast de poliklinische zorg met alle specialismen, klinische ingrepen zonder intensive care en een eerste hulp post. Daarbij hoort dan ook een 24/7 bereikbare huisartsenpost en een apotheek.
Als dat niet kan worden gerealiseerd of bij een mogelijke fusie met Roermond geeft een aantal respondenten aan te zullen uitwijken naar Boxmeer.

Omdat het te uitgebreid is om alles samen te vatten, wordt met een enkele reactie volstaan.
Alle overige reacties zijn immers nog na te lezen op de site onder “vorige stellingen”.
Catrina is van mening dat een volwaardig ziekenhuis in Venray heel belangrijk is voor Venray en dorpen in omgeving. Ze ziet veel verdriet, ellende en angst om zich heen van (soms ernstig zieke) mensen die constant heen en weer moeten reizen naar Venlo, of straks waarschijnlijk Roermond en Maastricht. Wachtlijsten lopen weer op. Openbaar vervoer en bereikbaarheid ingewikkeld. Goede gezondheidszorg, bereikbaar voor iedereen, wordt steeds verder afgebroken. Volgens mij niet alleen door “de vergrijzing” maar door terugtrekkende overheden en zogenaamde “ marktwerking”.
Meneer Jansen vindt dat een plaats als Venray met ca. 44.000 inwoners over een perfect gezondheidscentrum dient te beschikken.
Het is hem nog steeds onduidelijk waarom Venray met Venlo moest samengaan(afstand 25 km) terwijl in Boxmeer met een lager inwoneraantal nieuw gebouwd kon worden(afstand tot Nijmegen 20 km).

Wat zal VieCuri Venlo hiervan vinden ?
De respons van bijna 100 % van de personen die het eens zijn met de stelling en hun daarbij opgenomen motivaties, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Mede gelet op de omvang van het aantal respondenten is het aannemelijk dat een reactie van VieCuri op “de stem des volks” niet mag uitblijven.
Op grond daarvan heeft het bestuur van de stichting Burgers van Venray de directie van VieCuri verzocht om inhoudelijk te reageren op de mening van een aanzienlijk deel van de inwoners van Venray. 
Deze reactie luidt als volgt :

We zijn blij met de vele reacties op de stelling van het platform Burgers van Venray. Het maakt nog eens duidelijk hoeveel belang de inwoners van Peel en Maas hechten aan goede ziekenhuiszorg zo dichtbij als kan. Deze wens sluit goed aan bij ons streven: VieCuri wil nu en in de toekomst de ziekenhuiszorg in Noord- en Midden-Limburg goed, betaalbaar en ook toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft.
De ziekenhuis locatie in Venray voelt weliswaar als ‘ons ziekenhuis’ maar is verouderd en daardoor is nieuwbouw op termijn noodzakelijk. VieCuri onderzoekt hoe die nieuwbouw eruit moet zien. We voeren daarvoor gesprekken met huisartsen, specialisten, medewerkers, gemeenten, zorgverzekeraars en natuurlijk ook patiënten. Er is echter niet alleen overleg, onze plannen zullen ook gebaseerd zijn op gedegen onderzoek, cijfers en een doorkijk naar de verwachten ontwikkelingen in de zorg. Een onafhankelijk onderzoeksbureau ondersteunt in dat onderzoek. Immers de nieuwbouw van VieCuri in Venray zal weer voor de komende 30 jaar mee moeten gaan.
Natuurlijk wordt er ook nagedacht over de nieuwbouw in het licht van de beoogde fusie van de ziekenhuizen VieCuri en Laurentius. Wij weten inmiddels zeker dat er in Venray na nieuwbouw poliklinische zorg voor alle specialismen en een breed pallet van diagnostiek blijft. Dat betekent dat patiënten nu en in de toekomst, terechtkunnen in Venray bij hun eigen VieCuri specialist voor alle medisch consulten, onderzoeken, dagbehandelingen en kleine ingrepen; Zorg waarbij geen opname (blijven slapen) in het ziekenhuis nodig is. Het besluit over het vernieuwen van de operatiekamers (OK) en de kliniek (voor overnachtingen) moeten we nog nemen. Hierbij worden natuurlijk de belangen van patiënten, maar ook de financiële aspecten meegenomen.
De opdracht is complex, maar het doel is helder: Goede, betaalbare, toekomstbestendige en toegankelijke ziekenhuiszorg bieden aan de inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg, nu en ook in de toekomst.
Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur

Hoe nu verder ?
De fusiebesprekingen van VieCurie Venlo met het Laurentius ziekenhuis in Roermond zijn al enige tijd gaande. Het college van B&W wacht op de uitkomst daarvan want ze zijn daarbij geen gesprekspartner. Als de inwoners van Venray niets van zich laten horen, wordt men straks geconfronteerd met een voldongen feit, zoals de fusie met Venlo indertijd.
Het wordt daarom hoog tijd dat een representatieve groep uit de bevolking van Venray zijn stem aan VieCuri Venlo laat horen. De wens van Venray mag niet worden genegeerd !
Als er personen of groeperingen in Venray zijn die hiertoe het initiatief willen nemen, kan de Stichting Burgers van Venray daarbij een coördinerende rol spelen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het contactadres op de website.

REACTIES

J.Wijn: eens

Ik ben het eens dat er een totale (maar dan ook een totale) gezondheidscebtrum in Venray komt c.q. blijft.
Zorg ook dat bedden blijven.
Breek niets af maar bouw verder zodat niet ieder kilometers moet rijden (tevens hierdoor milieu-aspecten) of klampen aan een bekende om je naar elders te brengen voor een normale consult of bezoek.
Begin jaren negentig heb ik met andere geknokt om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen voor "ons ziekenhuis"
In eerste instantie mocht het niet baten (Venlo pikten en Boxmeer pakten te vruchten) maar later kregen we toch wat terug.
De stad Venray is groot geworden door oa. kloosters, Xerox, Inalfa en het ziekenhuis.
Laten we a.u.b. niet alles afbreken.
Waarom is destijds de EHBO-post opgeheven?

'Geld is niet alles wat gelukkig maakt".

Geef uw reactie.

Theo Staaks: eens

Ik ben het eens met de stelling omdat ik vind dat diensten van de diverse medische specialisten voor venray en directe omgeving behouden moeten blijven.Het is belachelijk als inwoners van Venray straks voor diverse specialisten naar Roermond zouden moeten terwijl er een alternatief is in Deurne, Helmond of Boxmeer. Dus als Viecurie Venray en directe omgeving als klant wil behouden zal er ook in Venray een aanbod van medisch specialisme aanwezig moeten zijn.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Een volwaardig ziekenhuis is voor Venray niet haalbaar. Nederland kent (inclusief categorale en revalidatie) 134 ziekenhuizen. Dat is ongeveer 1 ziekenhuis per 126.500 inwoners. Het is al mooi wanneer de huidige voorziening gehandhaafd kan blijven.

Geef uw reactie.

Louis: eens

Wat weer een vreemde stelling.
In ieder geval Venray moet een volwaardig ziekenhuis behouden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het moet een volwaardig ZIEKENHUIS blijven en niet steeds minder behandelingen in Venray !!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op Uw naam * : eens

Dus een ziekenhuis en geen gezondheidscentrum !!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Men kan wel stemmen maar het zieken fonds zal alles bepalen. Jammer dat Venray al zoveel is ingekrompen.

Geef uw reactie.

Margo Verspaget: eens

Met de stelling eens.
Gemakkelijk bereikbaar en Venray is groot genoeg voor een eigen gezonheidscentrum.
Klantenverlies naar Boxmeer. Is dat de bedoeling??

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Gezondheidscentrum in Venray is voor de inwoners van Venray en omgeving en must. Naar Roermond reizen is toch ook geen optie.
Gaat het helemaal weg dan gaan steeds meer mensen naar Beugen/Boxmeer !!

Geef uw reactie.

Van Meijel: eens

Venray, met haar !43.215! inwoners, moet een gezondheidscentrum hebben. Eerste hulp en een apotheek (beiden 24/7) op z'n minst.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

moet in Venray blijven

Geef uw reactie.

Catrina: eens

Een volwaardig ziekenhuis in Venray! Heel belangrijk voor Venray en dorpen in omgeving. Zie veel verdriet, ellende en angst om me heen van (soms ernstig zieke) mensen die constant heen en weer moeten reizen naar Venlo, of straks waarschijnlijk Roermond en Maastricht. Wachtlijsten lopen weer op. Openbaar vervoer en bereikbaarheid ingewikkeld. Goede gezondheidszorg, bereikbaar voor iedereen, wordt steeds verder afgebroken. Volgens mij niet alleen door “de vergrijzing” maar door terugtrekkende overheden en zogenaamde “ marktwerking”.

Geef uw reactie.

H.Hermkens: eens

In een plaats als Venray,met zo'n aantal inwoners,moet de gezondheidszorg gewaarborgd zijn,voor nu en voor de toekomst!!

Geef uw reactie.

Felix Verspaget: eens

Gezondheidscentrum in Venray is heel gemakkelijk toegankelijk voor de inwoners van Venray en omgeving.
De kans is groot dat steeds meer mensen voor Boxmeer gaan kiezen. En dat is toch niet de bedoeling : Klantenverlies.
Dat gaat ten koste van de inkomsten van Viecurie.

Geef uw reactie.

Hilde.Koolen: eens

Handen af van het Ziekenhuis!! Laat Venray in zijn waardigheid,zijn wij tweedde rangs burgers ???.dat onze mening niet telt gaan ook weer een hoop banen verdwijnen.afblijven dus!!!!!

Geef uw reactie.

Jansen: eens

een plaats als Venray met ca. 44.000 inwoners dient over een perfect Gezondheidscentrum te beschikken.
Het is mij nog steeds onduidelijk waarom Venray met Venlo moest samengaan(afstand 25 km) terwijl in Boxmeer met een lager inwoneraantal nieuw gebouwd kon worden(afstand tot Nijmegen 20 km)

Geef uw reactie.

Perry hendriks : eens

Het zal toch niet zo zijn dat wij dadelijk naar roemond moet als er wat is zijn ze nu helemaal gek geworden laat het ziekenhuis gewoon in Venray wat nu ook het geval is

Geef uw reactie.

Jans: eens

Zij hebben goed inzicht naar de vraag in zorg

Geef uw reactie.

S. Noordman: eens

Zowel eens als oneens!
Een gezondheidscentrum 2.0 zou een alternatief kunnen zijn als er geen ziekenhuis in Venray komt. Maar eigenlijk ben ik van mening dat Venray een goed en volwaardig ziekenhuis moet hebben!

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Roermond is te ver weg en niet voor venrayse mensen ,die kiezen dan voor Boxmeer.Dat zag je wel met de kraam afdeling.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

En als ik leest "Het standpunt van de gemeente Venray", lees ik gelukkig, dat zij gaan voor een 'echte' ziekenhuis :

"Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn contacten met het bestuur van VieCuri steeds het belang van een goede ziekenhuisvoorziening in Venray benadrukt. ", .... Bedankt heren en dames!

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Ik ben helemaal mee eens met de notitie van :" Rob: oneens" hieronder:
"Ik denk dat veel mensen de vraagstelling verkeerd zien. Een gezondheidscentrum is in mijn ogen net iets anders als een ziekenhuis".

Het is voor mij de tweede of derde keer dat ik het melde (over andere stellingen). Het is echt onduidelijk en verwarren, en kan uiteindelijk ‘gevaarlijk’ zijn als de gemeente alle EENS negatief (willen) begrijpen.
Voor mij, ik wil dat Venray een echte Ziekenhuis preserveert en niet een alternatieve gezondheidscentrum!
Hopelijk lezen deze antwoorden ook de mensen die de stellingen op de site zetten (voor de volgende keer), en ik wil hier ook melden dat ik een buitenlander ben en probeert in het Nederlandse te lezen/schrijven!

Geef uw reactie.

E.Kusters-Bolenius: eens

Venray is en moet een zorgstad blijven. Afstanden vooral voor diegenen die zorg nodig hebben wordt anders veel te groot.

Geef uw reactie.

Ine juffermans: oneens

Ziekenhuis moet gewoon blijven, hard nodig met zoveel inwoners, hier kan het nog jaren mee, wij kunnen toch niet elke keer naar Venlo. Denk vooral ook eens aan de bejaarde, nee handen af van ziekenhuis Venray

Geef uw reactie.

Sanne Linders : eens

Hoe kun je van alle inwoners van de gemeente Venray verwachten dat zij uitwijken naar elders?? Als dit nou een klein dorp was....Nu ben je zowiezo 20 minuten onderweg voordat je bij het eerste ziekenhuis bent!! Een gemeente van deze omvang is mijn inziens directe zorg verplicht aan haar inwoners! Met alleen een polikliniek komt men niet geloofwaardig over!!

Geef uw reactie.

Rob: oneens

Ik denk dat veel mensen de vraagstelling verkeerd zien. Een gezondheidscentrum is in mijn ogen net iets anders als een ziekenhuis. Ik vind dat Venray en omgeving groot genoeg is om een ziekenhuis te hebben.
Fusie met Roermond niet doen. Te ver weg.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Rob : oneens

Bedankt voor de duidelijke commentaar! Heel belangrijk.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Elke minuut telt.
En de afstand is veel te groot

Geef uw reactie.

Ingrid vd Broek: eens

Ik vind een gezondheidscentrum in venray erg belangrijk omdat dit geen achtergesteld gebied is maar een op toekomst gerichte regio waarin het aanbieden van gezondheidszorg noodzakelijk is. Ook zijn er veel mensen, waaronder ik, afhankelijk van vervoer en tevens mindervalide zijn, die niet spoedig naar Venlo of Roermond op een afspraak of behandeling kunnen komen. Ik pleit vook voor een 24/7 spoedpost in Venray, omdat immers elke seconde telt. Ook voor de Venraynaren!

Geef uw reactie.

An: oneens

Ik vind het nu al belachelijk dat we vaak naar venlo moeten voor artsafspraken. Knap het ziekenhuis maar wat op en maak de poli s elke dag open. Verkort de wachttijden ... voorkomt ongemak en ver rijden voor mensen uit omgeving.. bespaart parkeerkosten die in venlo belachelijk hoog zijn.. creeert nog meer werkplekken voor heel veel mensen..jongeren en mensen zonder rijbewijs kunnen zelfstandig naar artsafspraken ipv met een bus waar ze en geld betalen en langer moeten reizen voor een afspraak van 10min.
Ik zie alleen maar voordelen als het ziekenhuis blijft. Tevens vind ik dat een eerste hulp ook wel heel fijn zou zijn hier in venray.

Geef uw reactie.

Catrina: eens reageert op An : oneens

Ben het met je eens. Waarom moet er zo veel geïnvesteerd worden om ziekenhuizen op luxe paleizen te laten lijken. Bovendien wordt ons steeds op het hart gedrukt dat we minder auto moeten rijden om het milieu te sparen, uitlaatgassen, slecht voor de gezondheid. Kost ook heel veel geld. Maar ja, dat komt weer uit een ander hokje, eh, budget. Logica?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Roermond of helmond...kan t nog verder weg?
Venlo is al te ver en n klere zkh.
Ga samen met boxmeer of zelfstandig in venray.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Venray moet gewoon een volwaardig ziekenhuis hebben en niet zoals nu al met vie curie.Die zijn hier alleen nog om de vliegen af te vangen op de poli en als je wat mankeert kan je naar Venlo en nog erger straks naar Roermond.Dit is al jaren zo sinds de fusie met Venlo ingegaan is maar straks gaat dat nog erger worden.Gelukkig is Boxmeer nog dichtbij dus als je slim bent en je wilt niet straks naar Roermond ga je nu alvast naar Boxmeer en dat is nog een heel fijn en goed ziekenhuis ook.Misschien dat ze dan wakker worden.

Geef uw reactie.

TV: eens

Gemeente Venray en omgeving is groot genoeg om een fatsoenlijk gezondheidscentrum te hebben. Dat er wordt gecentraliseerd begrijp ik en leidt tot betere gespecialiseerdr zorg. Maar de primaire zorg kan en moet in Venray blijven ( poliklinieken)

Geef uw reactie.

GP: oneens

te veel emotie, te weinig oog voor de bekostiging

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Bereikbaarheid vind ik essentieel. Hoe kom ik daar in noodsituaties. Geen kinderen, geen familie, geen auto, alleen oudere mensen om me heen die ook hulpbehoevend zijn en ook niet kunnen helpen.
Speicaal vanuit een dorp verhuisd naar Venray om niet teveel afhankelijk te zijn. Wordt nu een groot probleem. En dan denk ik nog niet eens aan Roermond.

Geef uw reactie.

Johan: eens: eens

Het is de hoogste tijd geworden dat B&W en gemeenteraad van Venray STEVIG gaan onderhandelen met Viecuri om te komen tot een volwaardige gezondheidszorg in Venray. Dit on te voorkomen dat wij weer in een voldongen positie gedrukt worden. Het is toch van de zotte dat een kleinere plaats als Boxmeer wel over een complete gezondheidszorg beschikt; dit alleen door de grens van Noord Brabant en Limburg.

Geef uw reactie.

Geert van Kreij: eens

In Venray moet een 1e en 2e lijns opvang en verzorging mogelijk zijn. Een samenwerking met het Laurentius ziekenhuis Roermond is niet praktisch. Voor ouderen of minder validen laat staan gehandicapten die met openbaar vervoer naar Roermond moeten voor behandeling of bezoek is dit een volledige daginvulling. Hoe komt men s'morgens op tijd en s'avonds niet te laat terug en zit men zonder vervoer omdat het OV niet beschikbaar is. Verder de veiligheid voor deze kwetsbare groepen in het niet reguliere en betrouwbare OV is zorgwekkend. In Venray moet een Gezondheidscentrum 2.0 zijn waar de basiszorg buiten de bijzonder specialismen aangeboden moet kunnen worden. Ook van belang om medewerkers die hun beroep in de zorg hebben en zoeken ook in de regio te kunnen blijven aanbieden.

Geef uw reactie.

Vivien: eens

Ziekenhuis Venray moet blijven. Anders liever fuseren met Boxmeer. Roermond? Nee ... dan wordt het voor ons gezin Boxmeer of Venlo.

Geef uw reactie.

berghout: eens

Als ze nu weer niet luisteren dan is vie curie voor mij helemaal afgedaan. een dergelijk grote geemeente wordt als 2e rangs behandelt.

Geef uw reactie.

Piet Lensen: eens

Venray heeft een regionale functie en met een goede gezondheids zorg zal dit meer mensen aanspreken.
Nu gaan er nogal wat mensen naar ziekenhuizen in de buurt (Boxmeer) waardoor Vicuri Venray wordt uitgehold.
Proberen om ondersteuning van St. Maartenskliniek te bewerkstelligen zal de kwaliteit van Vicurie Venray zeker verhogen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Op dit moment is de rijtijd naar de eerste hulp of huisartsenpost snacht minimaal 25 minuten, veel te lang als iemand hulp nodig heeft. Zeker als het kinderen betreft die eventueel overstuur zijn. Ook is de vervoerstijd voor een ambulance dan al snel te lang.Daarbij beschikt niet iedereen over een auto om snachts naar de huisartsenpost of eerste hulp te kunnen

Geef uw reactie.

J: eens

Venray moet gewoon een volwaardig ziekenhuis hebben t is nu al dat we voor bijna alles naar venlo moeten wat veel tijd en geld kost.

Geef uw reactie.

Anita: eens

Het is te zot voor woorden dat veel meer als 40 km moeten rijden om gebruik te maken van een ziekenhuis in Limburg, wat als je familie langdurig in t ziekenhuis ligt en je bent al op leeftijd of je hebt geen vervoer. Hoe kun je er dan in hemelsnaam komen. Plus dat als boxmeer een volwaardig ziekenhuis kan hebben moet dat in t grotere Venray toch heel zeker mogelijk zijn. We hadden nooit met Venlo samen meten gaan t is er voor de mensen in Venray en omstreken alleen maar slechter op geworden en dringt nu nog slechter te worden, ook dat er in Venray geen kinderen meer geboren kunnen worden dat daarvoor ook uitgeweken moet worden naar Boxmeer of Venlo en straks Roermond is van de zotte.

Geef uw reactie.

goederaad@xs4all.nl René Lenards: eens

Venray moet ten alle tijden een meer dan volwaardig ziekenhuis behouden.
Het is voor VieCurie wel goedkoper om met Roermond verder te gaan. Maar een ziekenhuis is hoop ik toch meer als alleen maar een commerciëlen instelling om zoveel mogelijk winst te maken.
Voor VieCurie kan het na de fusie en de afbouw in Venray wel meer winst opleveren. gezondheid zorg wordt meer en meer handel te worden er moet verdiend worden.
Maar gezondheid zorg gaat om mensen en dat moet op de eerste plaats, en daar ziet het zo langzaam aan niet meer naar uit.
Voor alle inwoners van de gemeente Venray worden de kosten van de zorg alleen maar duurder. Kijk alleen maar naar de reis kosten.
Venray behoort een eigen ziekenhuis te hebben. Roermond is geen optie dan kunnen we veel beter met Boxmeer gaan praten.
B&W van Venray is aan de inwoners van de gemeente verplicht alle mogelijkheden te gebruiken dat hier een volwaardig ziekenhuis blijft en geen afwachtende houding aan te nemen.

Geef uw reactie.

T. Jongen: eens

Eens omdat Venray deze gezondheidszorg moet kunnen blijven leveren..
Het fuseren met Venlo heeft al flinke afbreuk gedaan aan de zorg in Venray..
Het kan toch niet zo zijn dat de volgende " grote jongen " nog meer zorgverlening weg haalt...

Geef uw reactie.

H.van Marle: eens

Gezondheidszorg voor inwoners Venray MOET " onder handbereik" blijven. Vooral voor ouderen geeft het veel overlast helemaal naar Roermond te moeten. Vooral alleenstaanden en gebrekkigen, hoe komen ze daar? Ook voor meer spoedeisende gevallen is Roermond "een brug te ver". Niet doen dus!

Geef uw reactie.

Erik: eens

Gemeente Venray is dusdanig groot (qua aantal inwoners en grondoppervlakte) dat dit niet 'een lege plek zonder fatsoenlijke gezondheidszorg' moet worden.
Tevens vermoed ik dat veel mensen voor Boxmeer kiezen in plaats van Venlo/Roermond... wat voor fors minder gevulde ziekenhuisbedden/omzet zal zorgen voor Viecuri.
Een minimale gezondheidszorgpost in Venray, zal snel bij de inwoners bekend staan als: balie en doorverwijspost naar Venlo/Roermond.
Dan wordt ook snel gekozen voor Boxmeer.

Enige optie is dus: goede gezondheidszorg in Venray of niks en je verlies nemen Viecuri.

Geef uw reactie.

Theo van Wee: eens

Venray moet een gezondheidscentrum hebben/houden. Niet een tweede Wieënhof, buiitenlust of een van de centra voor allerlei medische op paramedische handelingen. En een HAP> Maar wel: Een polie voor de meest voorkomende behandelingen. een mogelijkheid voor opvang van ziekenhuispatiënten.
Overleg, communicatie met alle betrokkenen: Bewoners van Venray , Cohesie. Venlo ziekenhuis, Boxmeerziekenhuis.
En geen dictaat van bovenaf uit Venlo of Roermond. De ziekenhuizen van Boxmeer en Deurne spelen nu al een rol voor Venray.

Geef uw reactie.

Therese: eens

Als er geen gezondheidscentrum komt in Venray ga ik naar Helmond of Boxmeer.
Zo wie ben ik al allergisch voor Venlo.

Geef uw reactie.

Anita: eens reageert op Therese : eens

Ik ook Boxmeer of desnoods Nijmegen maar niet Roermond

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Even wat Googelen (Google Maps), als ik even kijk wat de kilometers en reistijd zijn als ik moet naar het ziekenhuis vanuit thuis is het als volg, van Venray thuis naar:
- Venray ziekenhuis: 2 km, 4 mn
- Deurne ziekenhuis: 15 km, 15 mn
- Boxmeer ziekenhuis: 26 km, 22 mn
- Helmond ziekenhuis: 26 km, 28mn
- Venlo ziekenhuis: 27 km, 21 mn
- Roermond ziekenhuis: 49 km,37 mn (als geen belemmering zijn op de A73 en met de tunnels!)
Zo feitelijk, vandaag al zijn Venlo en Roermond niet zo een beste keus qua kilometers, die moeten maal twee voor een en terug traject en worden dan (in mijn geval) niet vergoed bij mijn verzekeraar (Zilveren Kruis).

Geef uw reactie.

Geert van Kreij: eens reageert op Paul C : eens

Mooi rekenwerk Paul. Normale reistijd naar Roermond volgens autonavigatie 45 minuten, praktisch minimaal 60 minuten zonder file en 2 flitsers elke dag...Heb je haast en je rijdt even een beetje te hard voor een spoedje naar de EHBO, zonder pardon € 220,- meer kwijt, buiten de extra kosten voor reizen etc.

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Venray is gr00t genoeg om een eigen zieken huis te mogen hebben, Noem het dan gezondheidscentrum. In ieder geval een polio, een meoder en kind, een eerste hulp en de z.g.kleine operaties. Als dat niwet zo is zal een heleboel van Venray naar Boxmeer gaan. Over dat laatste hoor ik niks van Venlo. Venray en omgeveing kan dan in Venray terecht. Kijk ,maar eens hoe druk hetb elke dag is.Ik heb niks tegen Venlo, ze zijn daar zeer vriendelijk. Ik merk wel dat z..g.eenvludige zaken steeds meer in Venlo gebeuren, saar er in venray geen plaagts is .Er moet thans vlot een eerste ovefrleg komen met mensen uit Venfray.Boxmeer zit al hier met een bloedafname plaats,

Geef uw reactie.

T. Hekrens van Gerwen: eens

Ziekenhuis Venray moet blijven !

Geef uw reactie.

THEO: eens

HET ZIEKENHUIS VENRAY MOET BLIJVEN,OF SAMEN VOEGEN MET BOXMEER EN HELMOND.
VENLO HEEFT AL GENOEG KAPOT GEMAAKT. EN ALS JE ZEGT WIL JE A.U.B NEDERLANDS PRATEN WORDEN ZE NOG BOOS OOK..
EN VOOR DE OUDEREN MENSEN IS HET NIET TEDOEN, DIE WORDEN OP ONKOSTEN GEJAAGD. ENKEL ZIEKENHUIS MET DE TAXI IS € 65 EURO NAAR VENRAY.
ALS JE SLECHT TERBEEN BENT. EN DAN MOET JE IN VENRAY NAAR BOVEN LOPEN EN DAAR DE TAXI BELLEN.
DE POLITIEK DRINK LIEVER KOFFIE,ZO ALS VOOR JAREN TERUG TOEN HET ZIEKENHUIS VENRAY ,BIJ WERD VERKWANSELD AAN VENLO. DE BURGERS EN HET PERSONEEL MOESTEN DE OGEN OPENEN VAN DE GEMEENTE AMBTENAREN.

Geef uw reactie.

Toon : eens

Een ziekenhuis heeft bestaansrecht in Venray en is voor de bewoners in de buurt.

Geef uw reactie.

Hellegers : eens

De bereikbaarheid naar Venlo is voor veel mensen een probleem. En in het weekend de HAP is helemaal een drama.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Protestsite Marcus Bosco

Deze staat op facebook, alle gepubliseerde artikel en plannen staan erop.

Marcus Bosco

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er is een website

Marcus Bosco

protestsite ivm Viecurie

meld je aan

Geef uw reactie.

Ewals: eens

Om dat Venray gewoon een ziekenhuis moet hebben anders wijken wij uit naar Brabant.

Geef uw reactie.

Ewals: eens

Om dat Venray gewoon een ziekenhuis moet hebben anders wijken wij uit naar Brabant.

Geef uw reactie.

Theo Peters: eens

In Venlo kan ik het verplegend personeel niet verstaan omdat ze dialect praten.
En misschien in Roermond ook niet, dan kies ik liever voor Boxmeer.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

waar blijft politiek VENRAY
kom op voor de burgers
ziek of gezond oud en jong
heel veel oudere kunnen niet naar VENLO of nog verder
wat goed is moet blijven
EN uitbreiden met E>H>B>O
ZIEKENHUIS VENRAY is
hartstikke goed
DAT MOET BLIJVEN

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik ga nu naar Boxmeer

Geef uw reactie.

Mevr.van Riet Volleberg: eens

Ik ben voor een goed ziekenhuis in Venray!!!
Ik ben een alleenstaande oudere en vindt het belangrijk dat alleenstaande ouderen goede zorg kunnen krijgen in hun eigen woonplaats.
We hebben in Venray een heel goed ziekenhuis gehad ,zo oud als ik ben,is er altijd een ziekenhuis geweest...de laatste jaren moet ik iedere keer naar Venlo...wat voor mensen.op leeftijd zeer ingrijpend is.

Geef uw reactie.

Anita: eens reageert op Mevr.van Riet Volleberg : eens

Klopt helemaal en we worden steeds ouder zeggen ze en moeten steeds langer zelfstandig thuis wonen en vaak wonen de kinderen erg ver weg dus die zijn ook niet instaat om in te springen als er al kinderen zijn.

Geef uw reactie.

J evers odenhoven : eens

Venray heeft heel wat jaren een goed ziekenhuis gehad met eerste hulp en intensieve care...jammer genoeg is dat de laatste jaren bijna verdwenen.
Zeker voor onze oudere inwoners is het van belang dat ze ten alle tijden in venray naar de eerste hulp kunnen in hun eigen dorp.
Ik ben drie weken geleden op vrijdagmiddag met een buurtbewoonster naar de spoedeisende hulp in vicurie Venlo geweest....wachttijd was 4,5 uur...vreselijk er lagen zelfs zieke mensen op brancards op de gang....tewijl we in Venray een goed ziekenhuis hebben staan ....zonder spoedeisende hulp!!!

Geef uw reactie.

Elisabeth: eens

De afgelopen wéken vanwege opname van mijn moeder verschillende keren naar Vie Curie Venlo geweest. Wat een gedoe als je geen auto hebt. Ik moet er niet aan denken dat ik in de toekomst iedere keer naar Roermond zou moeten reizen. En zeker niet als er wat met mezelf aan de hand is, om dan ook nog eens zo lang te moeten treinen (als ze niet staken, zoals afgelopen week). Waarom kan het in Boxmeer wel en wil men alles weg bezuinigen in Venray? Laat er wel zo snel mogelijk wat beslist worden, want nu is het ook niet alles. Mijn moeder is eindelijk overgeplaatst naar Vie Curie Venray en dan zie je wel een heel groot verschil met Venlo. Wat is de verpleegafdeling in Venray dan erg gedateerd. Daar moet dringend wat aan gebeuren. Maar laat er wat gebeuren en NIET verdwijnen!!!

Geef uw reactie.

J. van der Heyden: eens

Venray moet eens gezien worden als een zelfstandige stad en niet als een dorp.

Geef uw reactie.

Bert: eens

Een goed opgezet gezondheidscentrum doet recht aan de regio Venray. Maakt afstanden naar klinieken aanvaardbaar. En zal mee gaan werken aan een goede samenwerking tussen de eerste lijn en tweede lijn.

Geef uw reactie.

B.vd. Ven : eens

Goede zorg dicht bij huis

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

venray heeft recht op een goed gezondheidscentrum
niet alles naar venlo of verder dan kies ik Boxmeer Helmond of Nijmegen
HET IS EEN HEEL GOED ZIEKENHUIS
vriendelijk behulpzaam goede verzorging en HEEL bekwame specialisten
ik spreek uit ervaring
VENLO brrr

Geef uw reactie.

Miriam: eens

Venrsy heeft recht op een eigen ziekenhuis
We zijn er groot genoeg voor
Met het aantal inwoners die we hebben is het nu al vreemd dat we afhankelijk zijn Venlo of Boxmeer denk aan kraamafdeling, eerste hulp post, intensive care enz

Geef uw reactie.

Henk van den Heuvel : eens

Venray raak zo alles kwijt. We moeten niet de calimero van Venlo worden.Het heeft er schijn van dat alle gezondheidszorg centrumstaat in Venray een contract heeft met Vieuri alles naar Venlo.Boxmeer is dichterbij klein maar fijn.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Venray is groot genoeg om een volwaardig eigen ziekenhuis nodig te hebben. Zeker gezien de vergrijzing.

Geef uw reactie.

Meijl: eens

Het ziekenhuis moet open blijven voor de mensen van venray

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Omdat Venray groot genoeg is om een volwaardig zkh rijk te zijn.
Mocht er besloten worden dat dit niet het geval kan zijn dan kies ook ik voor een fusie met Boxmeer.
Als de fusie met Roermond doorgaan zijn we de pineut. Moeten we voor een bepaald specilisme 75km reizen. Fijn voor diegene die geen auto hebben.

Geef uw reactie.

J.Janssen: eens

Ik heb ZH Venray/Venlo al vaarwel gezegd. Zorgverlenings van oa de MDL-artsen was onder de maat door enorm verloop van specialisten. In ZH Boxmeer heel goede ervaringen

Geef uw reactie.

Anita: eens reageert op J.Janssen : eens

Bij cardiologie eender.

Geef uw reactie.

Anita: eens reageert op J.Janssen : eens

Bij cardiologie eender.

Geef uw reactie.

Hannie eens?: eens

Waarom zover reizen naar een ander ziekenhuis wie betaald dat ,en wat als mensen geen eigen vervoer hebben ,laat Venray A.U.B.een Ziekenhuis behouden. ,Dat zou prettig zijn voor iedereen,dus mensen van Venray laat je horen !!

Geef uw reactie.

Marian Goumans: eens

In een gez.cenrum zullen meer mogelijkheden van zorg aanwezig kunnen zijn dan in een ziekenhuis waar je toch te horen krijgt dat je naar venlo moet.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is vanaf groot belang want zeker Roermond is voor veel mensen geen doen ivm met reizen.
Zeker een ziekenhuis in venray is abonnement nodig

Geef uw reactie.

Ine Camps: eens

We zitten anders te ver van het ziekenhuis dat kost levens.

Geef uw reactie.

Mariel: eens

Venray is een flinke gemeente, er MOET hier een ziekenhuis blijven. Er wonen ook veel ouderen hier voor wie het bezwaarlijk is ver te reizen en juist deze mensen hebben gezondheidszorg nodig. Een mooie gelegenheid om alles bij elkaar te realiseren dus incl huisartsenpost, apotheek etc
Daarnaast kan Venray ook de plek zijn voor bepaalde specialistische zorg, verdeel het over alle plaatsen en laat Venray niet buiten de boot vallen.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Roermond is geen optie. Eerst het ziekehuis Venray ontmantelen en dan gaan fuseren met Roermond. Dan maar hier nieuw gezondheidscentrum in Venray en zo niet dan iedereen naar Boxmeer

Geef uw reactie.

p j minten: eens

met zoveel inwoners ondenkbaar dat we ver moeten gaan reizen

Geef uw reactie.

D.: eens

Zo'n grote plaats als Venray kan niet zonder ziekenhuis.

Geef uw reactie.

T. G.: eens

Venray moet voor alle burgers een goede gezondheidszorg behouden. Alles wordt uitgekleed en de zorgverzekeraars bepalen wat wel en niet mag. In en in triest!

Geef uw reactie.

Jan V: eens

Afstand Roermond is te ver.
Goede verbinding en ervaring met Boxmeer

Geef uw reactie.

Wil: eens

Het ziekenhuis Venray is een ziekenhuis met een hard. Alle zorg die er nu gegeven wordt moet blijven zoals dialyse, alle poliklinieken, oogheelkundig centrum het OK complex en het bedehuis. Niemand rondom Venray zal afzakken naar Roermond of Venlo voor zorg, dan zullen ze eerst aan Boxmeer denken, dat betekent miljoenen minder omzet voor VieCuri.

Geef uw reactie.

D Pardoel: eens

Eens, ik ben zelf chronisch ziek en voor mij is het erg belangrijk een goed Zkh in de buurt te hebben en ook ivm reizen, door ziekten niet lang kunnen zitten en afhankelijk van regiotaxi is Venray een hele goede uitkomst. Laat er in Venray aub een dependance blijven bestaan. Dank u

Geef uw reactie.

Wilma: eens

Venray moet het ziekenhuis behouden. De reisafstand wordt veel te groot als wij ook nog naar Roermond moeten. De ziekenhuiszorg in Venray is al genoeg uitgemolken.

Geef uw reactie.

Peeters: eens

Weinig zin om naar Roermond te gaan.
Hoe kom je zonder rijbewijs zo snel mogelijk in Roermond.

Geef uw reactie.

Peeters: eens

Venray heeft altijd een ziekenhuis gehad en dat moet zo blijven. Het is toch te gek voor woorden dat we straks helemaal naar Roermond moeten voor medische zorg.

Geef uw reactie.

WLRooy: eens

Met zo'n stelling kun je het alleen maar eens zijn. Kwaliteit staat echter voorop. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de specialisaties zijn zodanig dat we ook blij kunnen zijn dat we in Nijmegen en Maastricht terecht kunnen. De basiszorg moet in Venray terugkomen en blijven.

Geef uw reactie.

Joop: eens

Een goed bereikbaar ziekenhuis en gezondheidscentrum is en blijft essentieel voor Venray
Polibezoek, onderzoeken en eenvoudige ingrepen moet zeker in Venray blijven.
Indien niet zal de overweging om naar Boxmeer te gaan zeker toenemen.
Begrijp wel dat complexe behandelingen/operaties beter meer gecentraliseerd kunnen worden, niet alleen uit efficiency overwegingen, maar ook om het aantal uitgevoerde operaties door een specialist op een een juist niveau te hebben en te houden.

Geef uw reactie.

H.Verstappen: eens

Verdere afbreuk aan specialistische zorg is niet verantwoord. Venray wordt steeds meer een derde rangs gemeente.
Gelukkig is er in Boxmeer nog wel goede zorg en is net zo ver als Venl.

Geef uw reactie.

Henry: eens

Roermond is veel te ver weg voor mensen uit Venray, het wordt hoog tijd dat niet alles alleen maar om geld draait en dat het meer om de echte mensen gaat in dit land. Ziekenhuis Venray moet blijven.

Geef uw reactie.

AvK: eens

Als fusie overwogen moet worden en specialisaties gespreid dan toch zeker niet met een ziekenhuis 60 km! van Venray verwijderd? Retourtje 120 km! even op ziekenbezoek, consult, ...

Geef uw reactie.

maria: eens

venlo heeft mooi praten eerst nemen ze alle goede zorg uit venray weg....denk maar aan de baby en kinderafdeling en ga zomaar door. laat er aub voor venray nog een hele goede polikliniek en ehbo afdeling blijven zodat je niet voor ieder akkefietje naar venlo of boxmeer hoeft dat is toch wel het minste wat we mogen verwachten van de hoge heren.

Geef uw reactie.

Rob Westdijk: eens

Een grote gemeente als Venray kan niet zonder.

Geef uw reactie.

Joan: eens

Het achterland van Venray is groot genoeg om een 2.0 ziekenhuis rendabel te maken. Daarnaast ziekenhuizen bouw je voor een periode van zeker 20 tot 30 jaar. Als je geen 2.0 ziekenhuis bouwt begin je al op achterstand. Het is belachelijk dat patienten uit Venray , Bergen etc naar Roermond moeten.

Geef uw reactie.

Vivienne Zegers: eens

Venray en alle bijbehorende kerkdorpen hebben recht op een goed ziekenhuis en goede gezondheidszorg zonder daar kilometers voor te moeten rijden. Een fusie prima, maar het kan toch niet zo zijn dat men voor een behandeling/operatie of spoedeisende klacht eerst minimaal een half uur moet rijden om in het dichtstbijzijnde ziekenhuis te kunnen komen. Daarnaast, stel je moet onverhoopt opgenomen worden dan moeten ook je familie en vrienden God weet waar heen rijden. Voor iedereen een last dus! Ik vind dat Venraynaren recht hebben op een ziekenhuis waar ze voor alles terecht kunnen, we betalen tenslotte ook voldoende belastingen, zorgpremie en eigen bijdrage dus vind ik dat je daar ook eens iets voor terug mag verwachten!!

Geef uw reactie.

Jan Theunis: eens

Venlo en zeker Roermond is te ver voor nood hulp en ander poliklinisch hulp.
Alle hulp is ook in Boxmeer aanwezig .
Bij hulp moet je zelf voor transport ( retour) zorgen ook s’nachts als er geen taxi’s. beschikbaar zijn .

Geef uw reactie.

schell pascal mee eens: eens

ik vind dat heel lastig dat er hier in Venray geen eerstehulppost meer is omdat ik ziek ben en als ik dan naar het ziekenhuis moet in de nacht meestal dan moet ik met de ambulance naar ziekenhuis Venlo dat is ook veel te duur neem ik aan, en dan nog als ik in de nacht weer naar huis mag moet ik met een taxi terug naar Venray en dat kost mij veel geld en dat kan ik niet betalen,
en valys krijg geen hoge km vergoeding.
en dat geld ook voor andere inwoners en ik zeg altijd iedere seconde telt bij een leven te redden zo ben je ook sneller in Venray met de ambulance en dat is voor de inwoners van Venray ook veel prettiger,tegenwoordig moet je zelf de kosten betalen van a naar b toe en dat is soms maar ook vaak veel te duur voor de mensen daarom gaan er ook niet meer zoveel naar een ziekenhuis toe of kijk naar de oudere hoeveel sterven er niet best veel die de zorg niet meer kunnen betalen. dus ik blijf van mening dat er gewoon een heel nieuw ziekenhuis moet komen voor de inwoners van Venray en de buitengelegen dorpen hier.

Geef uw reactie.

Verhoeven: eens

Het mag nooit zo zijn dat de bewoners van Venray en de kerkdorpen in de steek worden gelaten door de gemeente en andere instantie doordat er geen ziekenhuis etc meer hier zal zijn. De inwoners hier kunnen niet allemaal zelfstandig naar een ander ziekenhuis en het wordt dan nog kwalijker als er spoedeisende hulp nodig is. De gemeente en andere instantie denken als het ziekenhuis verdwijnt totaal geen rekening met de burgers..SCHANDALIG.Wij betalen onze premies etc ook dus hebben recht op adequate zorg in de omgeving.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Venray is groot genoeg Venlo Roermond word een hels karwij vooral voor ouderen En gebeurd er iets kunnen we in de avond en nacht hier nergens terecht wat nu al heel lastig is weet ik uit ervaring

Geef uw reactie.

Hans Janssen: eens

Als we niets doen dan wordt venray buitenspel gezet en dan hebben we helemaal niets meer. Als dit niet lukt en wij zouden naar Roermond moeten dan zeggen wij VieCuri gedag en gaan wij naar helmond want die staat ook nog eens beter aangeschreven dan Venlo.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Roermond geen optie veel te ver weg. Keuze wordt dan boxmeer. Snap er niets vsn dat dit staat te grbeuren voor n plaats als Venray!!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens venray wordt steeds groter.We hebben een eigen ziekenhuis nodig. Venlo wordt zo opgehemelt, terwijl je rr maar een nr. Bent. En om eerlijk te zijn vriendelijk zijn de meeste ook niet.

Geef uw reactie.

eric: eens

De kop van dit artikel vindt ik niet goed. " Ziekenhuis of gezondheidscentrum" Natuurlijk moet het ziekenhuis blijven. Roermond is te ver. Maar indien men naar Boxmeer gaat, zal men in veel gevallen
doorverwezen worden naar Nijmegen. In Boxmeer kan men ook lang niet alles. Is ook maar een
klein ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Rowena : eens

Ik ben het eens omdat ik vind dat er in venray een ziekenhuis moet blijven.

Geef uw reactie.

C. Jochijms: eens

Laat duidelijk zijn, er moet een zkh in venray blijven!

Geef uw reactie.

Wpeeters: eens

Anders gaan we met zijn alle naar Boxmeer Venray is van oudsher een ziekenhuis gewend en dit moet blijven

Geef uw reactie.

Wpeeters: eens

Anders gaan we met zijn alle naar Boxmeer Venray is van oudsher een ziekenhuis gewend en dit moet blijven

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Voordat Venlo en Venray gingen samen werken is er al veel tegenstand geboden, door de burgers van Venray en omstreken! Vandaar dat men nu een afwachtende houding heeft vermoed ik.

In Venray en omstreken wonen veel mensen net als ik, die het op prijs zouden stellen als professionele zorgverlening in no time 24 uur beschikbaar is, 7 dagen per week!!!!

Ik vind dat de afstanden te groot worden en straks wellicht ook meer zorg op afstand geboden zal worden ,waardoor
persoonlijke contacten vermeden worden.
Het is niet realistisch, onacceptabel om geen gespecialiseerde zorgverlening te bieden op locatie die niet is afgestemd op zorgvragen en timing!!!!!!!!!!!!!!!!!

mvg

Geef uw reactie.

F. de Groot: eens

Venray als gemeente heeft genoeg inwoners om het te rechtvaardigen, en het ontlast Venlo (Boxmeer) zodat daar de wachtlijsten kunnen slinken, en meer lucht voor het verplegend personeel.

Geef uw reactie.

A.van Dijck : eens

Roermond is veel te ver weg ,vooral voor oudere mensen niet te doen !!

Geef uw reactie.

*: eens

Venray en kerkdorpen heeft veel inwoners. Hiervoor is een ziekenhuis in de omgeving nodig. Uitwijken naar Venlo is al een stuk rijden. Het lijkt mij onmisbaar.

Geef uw reactie.

Ine Juffermans: eens

Jonge jonge, waar moet dit heen, ons naar Roermond sturen, terwijl hier alles is, maak viecurie Venray weer zoals het eerst was, poli. lab, Hap, en apotheek. Daar hoeft niks nieuws voor gebouwd te worden, hier is al zoveel verbouwd dat het gemakkelijk kan. Willen jullie ook eens denken aan de oudere mensen, hoe komen die met spoed in Roermond, dit is te gek voor woorden.
Nu moeten we al zo vaak naar Venlo en dan nog verder, kom aub met een andere oplossing anders zullen er vele naar Boxmeer gaan Ik zelf word vaak met de ambulance weggebracht dus jullie willen het dadelijk zo hebben dat ik naar Roermond moet, geen denken aan!!! Laat Venray blijven zoals het was.

Geef uw reactie.

Eric: eens

Roermond, het moet niet gekker worden.
Neem bijvoorbeeld ook de reiskosten, gemiste lesuren, reisuren, milieubelasting maatschappelijke onrust ook meer eens mee in de berekeningen.

Geef uw reactie.

Petra: eens

Venlo Roermond te ver weg, voor velen mn chronisch zieken te hoge kosten en voor spoedgevallen risicovol de afstand vormt een bedreiging voor velen.
Overigens is het te zot voor woorden dat voor een 10 minuten afspraak helemaal naar venlo of roermond uitgeweken moet worden.
Zorg hoort binnen een redelijke afstand, laat het zoals het vroeger was, ziekenhuis, EH en HAP en alle poli's....Venray e.o is er groot genoeg voor

Geef uw reactie.

E. E: eens

Venray is voldoende groot om zo'n belangrijke post hier te behouden. Roermond gaat 'm niet worden, bij noodzaak zal 't Boxmeer worden.... Beter behouden we hier onze eigen posten, ook gezien de vergrijzing v Venray

Geef uw reactie.

Bert Buwalda: eens

Het is gewoon nodig dat Venray met een duidelijke centrumfunctie een eigen ziekenhuis heeft. En als er dan toch voor iets nieuws gekozen wordt, dan graag een versie 2.0 ziekenhuis voorzien van besparende maatregelen op de energie voorziening en de nieuwste technische hoogstandjes op het gebied van de gezondheidszorg, zoals die vandaag de dag mogelijk zijn.

Geef uw reactie.

RGL: oneens

Oneens, maar het gaat toch gebeuren , Ziekenhuis Venray gaat toch dicht, er komt geen nieuwbouw, puur en alleen een centen kwestie.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is te gek voor woorden dat in venray alles weg gaat we worden steeds ouder maar zorg hier in de omstreken ho maar het liefst hebben ze dat je straks alleen afhankelijk bent van andere mensen of taxi's laat dit ziekenhuis toch gewoon in Venray.

Geef uw reactie.

J van den Broek.: eens

ziekenhuis Venray moet een volledig ziekenhuis blijven met eerste hulp en huisartsenpost en apotheker die snachts open is het is toch te gek als je naar 11uur s avonds een dokter of medicijnen nodig hebt dat je naar venlo moet vooral voor mensen die niet goed te been zijn of geen vervoer hebben.zo ga je toch niet met mensen om grote schand is dit nederland ze moesten zich gruwelijk schamen hoe ze de mensen aan hun lot overlaten .

Geef uw reactie.

Luud: eens

Ik persoonlijk vind dat zelfs de S.E.H terug moet komen. Als er iets is moet je of naar Venlo of naar Boxmeer.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Iedere Nederlander heeft recht op zorg binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats. Als je ziek wordt wil je niet grote reizen maken om geholpen te worden. Financieel is dat ook gunstiger als je weinig vervoerkosten hebt... dus op je fietsje naar je doktersafspraak kunt gaan!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Venray en kerkopen moet een ziekenhuis hebben in Venray. Alles zit al in Venlo. Om mensen uit Venray naar Roermond te laten komen gaat te ver.

Geef uw reactie.

Irene: eens

Hoe is het mogelijk dat in een gemeente als Venray geen eerste hulp is en zelfs geen huisartsenpost meer. Schandalig!

Geef uw reactie.

Corry: eens

De eens zo goed gezondheidszorg in Venray wordt zo steeds verder uitgekleed. Voor Roermond/Venlo is Venray niet eens Limburg, dus ver van hun bed. Als de fusie doorgaat en Venray (behalve wat kleine onbetekenende poli's) dicht gaat; Boxmeer en Deurne/Helmond zijn veel dichterbij.

Geef uw reactie.

Ewals: eens

Om dat Venray gewoon een ziekenhuis moet hebben anders wijken wij uit naar Brabant.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Wij behoren tot de groep ouderen die vaak afhankelijk zijn van vervoer.
Wij zijn heel blij met het ziekenhuis in Venray.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch.: eens

Gezien de overrompelende ontwikkelingen op medisch gebied, ondersteund door digitale mogelijkheden en de daardoor veroorzaakte sterke kosten stijgingen zal aan schaalvergroting niet of nauwelijks te ontkomen zijn. Investeringen voor de langere termijn zijn daardoor erg(te?) riskant.
Ook is meer duidelijkheid gewenst over de voorkeur van de Venrayse bewoners welk ziekenhuis ( Venlo of Boxmeer) men prefereert.
Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Mijn voorstel zou zijn om aan de hand van beschikbare gegevens meer zicht te krijgen op het huidige ziekenhuis bezoek van de bewoners van Venray en omliggende dorpen om aan de hand daarvan beslissingen te kunnen nemen.

Geef uw reactie.

Elisabeth: eens

Ziekenhuis in Venray moet gewoon blijven!!!
Daar hebben de inwoners recht op!!!

Geef uw reactie.

Wim: eens

Wij hebben een gezondheidscentrum nodig is Venray om niet naar Venlo en Roermond te moeten reizen.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Roermond is inderdaad te verweg , dan Kun je beter naar Boxmeer gaan is even ver als Venlo , en het ziekenhuis komt ook nog eens persoonlijker over.
Boxmeer heeft ook een samenwerking met het radboud in Nijmegen wat zijn voordelen op kan leveren.
Het ziekenhuis in Roermond is niet zo groot, een samenwerking daar mee heeft totaal geen zin.
Leverd alleen voordeel voor Roermond op.
Ik ga niet naar Roermond .

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

een gezondheidscentrum moet dicht bij de mensen blijven, welke kosten gaan erbij horen om naar Roermond te reizen velen kunnen dat nu al niet bekostigen laat staan nog meer kosten om naar Roermond te reizen,

Geef uw reactie.

Hanny: eens

Het ziekenhuis moet blijven, nog verder weg voor hulp, dan wordt het Boxmeer!!!
Venray is groter dan Boxmeer en zou dan geen ziekenhuis meer hebben.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Het Venrayse ziekenhuis moet in blijven. Ligging en bereikbaarheid van het Ziekenhuis Venray is vele malen beter en efficienter dan een fusie met het sterk verouderde ziekenhuis in Roermond, midden in de stad met weinig parkeergelegenheid.
De gehele regio ín en rondóm Venray, is gebaat bij een goed functionerend én voor allen bereikbaar ziekenhuis

Geef uw reactie.

henk: eens

de regio is groot genoeg

Geef uw reactie.

Pim: eens

Ziekenhuis in Venray is in .... helemaal gerenoveerd voor ik weet niet hoeveel miljoen euro. Vlak daarna verschillende afdelingen die naar Venlo gingen. Hulpposten die dan weer hier dan weer daar werden neergezet terwijl men dit gewoon in het het bestaande ziekenhuis had kunnen doen. Het lijkt nu wel dat het geld geen enkele rol speelt. Geen wonder dat de verzorgingsstaat zoveel kost. Overal zie je nieuwe ziekenhuizen en/of centrums ontstaan. Venray heeft gewoon een ziekenhuis nodig voor de regio.

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: eens

Helemaal mee eens, zeker gezien het verzorgingsgebied, maar ik vrees het ergste.

Geef uw reactie.

J. Brinkman: eens

Het inwoneraantal van Venray en omliggende dorpen maakt het noodzakelijk dat Venray beschikt over een goed uitgerust gezondheidscentrum. Samenwerking met Roermond kan voor Venlo wel een optie zijn maar is voor inwoners van Venray niet wenselijk. Boxmeer geniet de voorkeur, ook vanwege de goede kwaliteit van de zorg die daar verkrijgbaar is.

Geef uw reactie.

Jannie : eens

Zolang er nog hondenbelasting betaald moet worden. Is het hun taak ze mogen ook wel wat voor de centen doen.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Een kleinschalig en kwalitatief gezondheidscentrum in Venray is een eerste vereiste!
Voor specifieke behandeling is vanwege de kosten c.q. de grotere ervaring met veel operaties
elders logisch.

Geef uw reactie.

Twan: eens

Gezondheidscentrum Venray is voor onze regio onmisbaar.
Fusie kan leiden tot meer efficiëntie en kostenbeheersing, maar heeft ook zijn grenzen.

Geef uw reactie.

F: eens

een gezondheidscentrum moet dicht bij de mensen blijven, welke kosten gaan erbij horen om naar Roermond te reizen velen kunnen dat nu al niet bekostigen laat staan nog meer kosten om naar Roermond te reizen

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

JD : Een kleinschalig en kwalitatief gezondheidscentrum is een must en deze vorm van zorgverlening moet in Venray blijven. Met z'n allen er hard voor maken ; het gemeentebestuur en de gemeenteraad voorop!

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Als ik lees de twee volgende zinnetjes: “VieCuri Medisch Centrum en Laurentius … Roermond willen fuseren om … ziekenhuiszorg in Noord- en Midden-Limburg goed, betaalbaar en toegankelijk voor alle inwoners te houden” en “De locatie Venray is verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk”, heb ik dan de volgende commentaar:
1- Zij willen de zorg betaalbaar houden, maar dan waarom hebben zij dan zoveel geld gespendeerd aan renovatie van het Venrayse ziekenhuis (die nu echt mooier en makkelijker is om binnen de muren te oriënteren)
2- en hoe kan het toegankelijker worden als men naar Roermond moet voor bepaalde zorg? Zelf ben ik naar Roermond in 2015 geweest voor een specifieke MRI onderzoek. Het gedeelde van het ziekenhuis was tien keer slechter qua vernieuwing dan Venray (heel oud). Het parkeer terrein/mogelijkheden waren ook veel slechter dan bij Venray/Venlo. Ik kan absoluut goed begrepen dat voor enige onderzoek die vragen vrij duur appratuur, men gaat op een locatie investeren, maar voor de meeste zorg interventies, enige operaties, controles, e.z.v., dan moet er in Venray de noodzakelijke investering blijven/ continueren.
3- Zelf (gehandicapte man), zal ik zeker niet naar Roermond gaan als dat kan in b.v. Boxmeer, met uitzondering voor, als ik zei boven, akten die specifieke apparatuur vragen die niet overal beschikbaar zijn.
Het gaat hier te ver, en de discussie heeft al te lang geduurd. Het Venrayse ziekenhuis moet blijven en nog beter continueren met investeren!

Geef uw reactie.

Margo: eens

Venray en omgeving heeft recht op de zorg. Dat je al in Venlo en de meeste in Boxmeer moeten bevallen, is al triest.
Hoeveel verspilling in reistijden en milieuverspilling, omdat we minimaal 25 kilometer moeten afleggen. Probeer het dicht bij huis te houden!
I hoop dat Venray de eerste zorg weer terug krijgt in Venray, met een aantal bedden voor elke zorg! Als het vol is kan er nog uitgeweken worden.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Fusies zijn duur, het geld kan beter in goede zorg in Venray gestoken worden. Het is al raar dat je voor een opname naar Venlo moet gaan. Venray moet dus weer worden uitgebreid en een volwaardig ziekenhuis worden en geen veredeld gezondheidscentrum, die zijn er al,genoeg.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Fusies zijn duur, het geld kan beter in goede zorg in Venray gestoken worden. Het is al raar dat je voor een opname naar Venlo moet gaan. Venray moet dus weer worden uitgebreid en een volwaardig ziekenhuis worden en geen veredeld gezondheidscentrum, die zijn er al,genoeg.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

De zorg in Venray zou moeten uitbreiden, bijvoorbeeld met een eenvoudige EHBO. Samengaan met Roermond is vreemd. Moet je nog verder reizen en dat ga ik echt niet doen. Overigens had Venray nooit met Venlo moeten samengaan, dat is de domste zet ooit geweest. Raar ook dat met verandering van directie meteen alle plannen wordengewijzigd. Venray moet blijven als ziekenhuis, zeker met het oog op de vergrijzing.

Geef uw reactie.

jack.V.: eens

als dit gezondheidscentrum er niet komt is het VEEL te ver reizen .
Zeker als er een samenwerking komt met Roermond.
Dit is slecht voor de hulp voor de gezondheid van bewoners van Venray

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op jack.V. : eens

Absoluut mee eens. Men zien alleen kosten, besparingen zoals een 'kapitalistische' bedrijf zou/moet zijn.
Maar zorg, en onderwijs b.v., zijn essentiële noodzakelijkheden voor de mens en wij moeten accepteren dat soms het kost, zoals belastingen, het zijn investeringen voor de maatschappij!

Geef uw reactie.

GP: eens

Een goede gezondheidsvoorziening in Venray, incl. Eerste Hulp is basisvoorwaarde!

Geef uw reactie.

avandi: eens

Venray kan niet zonder een gezondheidscentrum, maar dan wel kleinschaliger.
Specialiseren is dan wel een must.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch.: eens reageert op avandi : eens

Gezien de overrompelende ontwikkelingen op medisch gebied, ondersteund door digitale mogelijkheden en de daardoor veroorzaakte sterke kosten stijgingen zal aan schaalvergroting niet of nauwelijks te ontkomen zijn. Investeringen voor de langere termijn zijn daardoor erg(te?) riskant.
Ook is meer duidelijkheid gewenst over de voorkeur van de Venrayse bewoners welk ziekenhuis ( Venlo of Boxmeer) men prefereert.
Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Mijn voorstel zou zijn om aan de hand van beschikbare gegevens meer zicht te krijgen op het huidige ziekenhuis bezoek van de bewoners van Venray en omliggende dorpen om aan de hand daarvan beslissingen te kunnen nemen.

Geef uw reactie.

Ziekenhuis of gezondheidscentrum ?

Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd door het toenmalige bestuur van ViaCuri voor de nieuwbouw van een ziekenhuis. Door een wijziging binnen de raad van bestuur ( = de directie ) van VieCuri werden de nieuwbouwplannen vooralsnog uitgesteld. De redenen daarvoor waren de kosten en de onderhandelingen......

Lees verder