ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

woensdag, 25 april 2018 17:40 Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray

Is het vijf voor twaalf met de toekomst van VieCuri Venray ?

Op de website Burgers van Venray heeft men in de maand mei kunnen reageren op de stelling : Overleg met VieCuri moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray.
Een groot aantal blijkbaar verontruste inwoners van de gemeente Venray heeft daadwerkelijk van die gelegenheid gebruik gemaakt.
De website is in die periode door meer dan 1100 verschillende personen beoordeeld.

Hoe reageerden de inwoners van Venray ?
Uit vrijwel alle reacties blijkt dat Venray recht heeft op een ziekenhuis waarin de meest voorkomende behandelingen in de ziekenzorg kunnen worden verleend. Bovendien vindt men dat daarbij een aantal voorzieningen van essentieel belang zijn.
Genoemd worden, naast de poliklinische zorg met alle specialismen, klinische ingrepen zonder intensive care en een eerste hulp post. Daarbij hoort dan ook een 24/7 bereikbare huisartsenpost en een apotheek.
Als dat niet kan worden gerealiseerd of bij een mogelijke fusie met Roermond geeft een aantal respondenten aan te zullen uitwijken naar Boxmeer.

Omdat het te uitgebreid is om alles samen te vatten, wordt met een enkele reactie volstaan.
Alle overige reacties zijn immers nog na te lezen op de site onder “vorige stellingen”.
Catrina is van mening dat een volwaardig ziekenhuis in Venray heel belangrijk is voor Venray en dorpen in omgeving. Ze ziet veel verdriet, ellende en angst om zich heen van (soms ernstig zieke) mensen die constant heen en weer moeten reizen naar Venlo, of straks waarschijnlijk Roermond en Maastricht. Wachtlijsten lopen weer op. Openbaar vervoer en bereikbaarheid ingewikkeld. Goede gezondheidszorg, bereikbaar voor iedereen, wordt steeds verder afgebroken. Volgens mij niet alleen door “de vergrijzing” maar door terugtrekkende overheden en zogenaamde “ marktwerking”.
Meneer Jansen vindt dat een plaats als Venray met ca. 44.000 inwoners over een perfect gezondheidscentrum dient te beschikken.
Het is hem nog steeds onduidelijk waarom Venray met Venlo moest samengaan(afstand 25 km) terwijl in Boxmeer met een lager inwoneraantal nieuw gebouwd kon worden(afstand tot Nijmegen 20 km).

Wat zal VieCuri Venlo hiervan vinden ?
De respons van bijna 100 % van de personen die het eens zijn met de stelling en hun daarbij opgenomen motivaties, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Mede gelet op de omvang van het aantal respondenten is het aannemelijk dat een reactie van VieCuri op “de stem des volks” niet mag uitblijven.
Op grond daarvan heeft het bestuur van de stichting Burgers van Venray de directie van VieCuri verzocht om inhoudelijk te reageren op de mening van een aanzienlijk deel van de inwoners van Venray. 
Deze reactie luidt als volgt :

We zijn blij met de vele reacties op de stelling van het platform Burgers van Venray. Het maakt nog eens duidelijk hoeveel belang de inwoners van Peel en Maas hechten aan goede ziekenhuiszorg zo dichtbij als kan. Deze wens sluit goed aan bij ons streven: VieCuri wil nu en in de toekomst de ziekenhuiszorg in Noord- en Midden-Limburg goed, betaalbaar en ook toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft.
De ziekenhuis locatie in Venray voelt weliswaar als ‘ons ziekenhuis’ maar is verouderd en daardoor is nieuwbouw op termijn noodzakelijk. VieCuri onderzoekt hoe die nieuwbouw eruit moet zien. We voeren daarvoor gesprekken met huisartsen, specialisten, medewerkers, gemeenten, zorgverzekeraars en natuurlijk ook patiënten. Er is echter niet alleen overleg, onze plannen zullen ook gebaseerd zijn op gedegen onderzoek, cijfers en een doorkijk naar de verwachten ontwikkelingen in de zorg. Een onafhankelijk onderzoeksbureau ondersteunt in dat onderzoek. Immers de nieuwbouw van VieCuri in Venray zal weer voor de komende 30 jaar mee moeten gaan.
Natuurlijk wordt er ook nagedacht over de nieuwbouw in het licht van de beoogde fusie van de ziekenhuizen VieCuri en Laurentius. Wij weten inmiddels zeker dat er in Venray na nieuwbouw poliklinische zorg voor alle specialismen en een breed pallet van diagnostiek blijft. Dat betekent dat patiënten nu en in de toekomst, terechtkunnen in Venray bij hun eigen VieCuri specialist voor alle medisch consulten, onderzoeken, dagbehandelingen en kleine ingrepen; Zorg waarbij geen opname (blijven slapen) in het ziekenhuis nodig is. Het besluit over het vernieuwen van de operatiekamers (OK) en de kliniek (voor overnachtingen) moeten we nog nemen. Hierbij worden natuurlijk de belangen van patiënten, maar ook de financiële aspecten meegenomen.
De opdracht is complex, maar het doel is helder: Goede, betaalbare, toekomstbestendige en toegankelijke ziekenhuiszorg bieden aan de inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg, nu en ook in de toekomst.
Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur

Hoe nu verder ?
De fusiebesprekingen van VieCurie Venlo met het Laurentius ziekenhuis in Roermond zijn al enige tijd gaande. Het college van B&W wacht op de uitkomst daarvan want ze zijn daarbij geen gesprekspartner. Als de inwoners van Venray niets van zich laten horen, wordt men straks geconfronteerd met een voldongen feit, zoals de fusie met Venlo indertijd.
Het wordt daarom hoog tijd dat een representatieve groep uit de bevolking van Venray zijn stem aan VieCuri Venlo laat horen. De wens van Venray mag niet worden genegeerd !
Als er personen of groeperingen in Venray zijn die hiertoe het initiatief willen nemen, kan de Stichting Burgers van Venray daarbij een coördinerende rol spelen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het contactadres op de website.

REACTIES

Ziekenhuis of gezondheidscentrum ?

Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd door het toenmalige bestuur van ViaCuri voor de nieuwbouw van een ziekenhuis. Door een wijziging binnen de raad van bestuur ( = de directie ) van VieCuri werden de nieuwbouwplannen vooralsnog uitgesteld. De redenen daarvoor waren de kosten en de onderhandelingen......

Lees verder