ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.

maandag, 26 juni 2017 13:57 Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.

De samenstelling van dorps- en wijkraden.

In de gemeente Venray heeft elk dorp en elke wijk een vaste groep inwoners die zich inzetten voor de belangen van het betreffende dorp of de wijk.
Deze dorps- en wijkraden onderhouden niet alleen de contacten met de gemeente, maar ontplooien ook initiatieven of worden “gevoed” door signalen uit hun achterban.
Kortom, ze worden geacht het belang van de inwoners van het dorp of de wijk te representeren. Ze vormen een direct aanspreekpunt.
Het is om die reden belangrijk dat de samenstelling van zo’n raad zich gesteund weet door de achterban.
In de praktijk betekent dit dat vanuit het dorp of de wijk gezocht wordt naar personen die bereid zijn als pleitbezorger van de inwoners op te treden.
Dat houdt in dat men daar tijd en energie in moet steken, hetgeen soms teveel van een raadslid kan eisen. Wisseling in de samenstelling van de raad komt dan wel eens voor, om toch voldoende continuïteit te kunnen waarborgen.
In het verleden werden de leden van de dorps- en wijkraden gekozen gelijktijdig met de verkiezing van de gemeenteraadsleden.
De stichting Burgers van Venray wil de mening van alle inwoners van de gemeente Venray polsen over de vraag hoe de leden van die raden moeten worden gekozen.
Daartoe kan men gedurende de maand Juli reageren op de stelling :
“ Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen”.
Op deze website kan men aangeven het daarmee eens of oneens te zijn. Ook standpunten van diverse organisaties zijn hierop vermeld.
Bovendien kan iedereen zijn of haar eigen mening op de site beschrijven.

REACTIES

Jan van den elsen: eens

het volk moet überhaupt haar bestuurders en publieke organen kiezen. Of het nu een kamerlid is wethouder of burgemeester of een lid van een wijkraad ;het is de burger die dat bepaalt. De burger is in dat opzicht souverein. Vraag blijft, of je de burger tot stemmen kunt bewegen: immers hij is vanouds gewend da de OH dat voor hem doet, want hij moet nog naar het voetballen kijken.

Geef uw reactie.

RGL: oneens

Mensen die zich inzetten voor wijken of dorpen moeten gekozen worden door de wijk-of dorpsbewoners zelf. Want mensen die niet in de dorpen wonen , hebben geen idee wat daar leeft.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Mensen die zich inzetten voor wijken of dorpen moeten gekozen worden door de wijk-of dorpsbewoners zelf.
Dat lijkt mij het meest mogelijke. Men moet dab wel kiezen op mensen die dat willen doen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Omdat er nu op plekken mensen in de dorpsraad zitten die niet open sstaan voor vernieuwing

Geef uw reactie.

Sip: oneens

Oneens, niet omdat de mensen van de wijk of dorp niet betrokken zouden zijn, maar te ver van de echte besluitvorming af staan. Als je een team moet formeren voor een wijk of dorp dan moet daar een mix van èn de gemeente èn de bewoners zijn. Alleen dan zou het kunnen werken.

Geef uw reactie.

René Lenards: oneens

Het zou heel fijn zijn als dat werkte maar zo werkt het niet
Je kan blij zijn als er al een wijkraad is daar is de belangstelling heel minimaal voor.
Natuurlijk moet als het mogelijk is de wijkraad gedragen worden door de bewoners van de wijk.
Maar de belangstelling hiervoor is minimaal.
Er is al zoveel en de meeste zaken zijn redelijk goed in orde.
Ben maar blij dat er wijkraden zijn die zich in zetten voor de wijk.
Maar verkiezingen voor een wijkraad heeft in mijn ogen geen enkele zin

Geef uw reactie.

henk: eens

dan leeft het meer in de dorpen en wijken

Geef uw reactie.

Aggi Jacobs: oneens

Meestal kun je blij zijn dat iemand het doet en ook nog kundig is

Geef uw reactie.

h: eens

Mensen die gekozen zullen worden door de bevolking kunnen uiteindelijk zelf toch aangeven of ze het willen of niet. Ook zijn de inwoners van de dorpen of wijken verstandig genoeg om de juiste vertegenwoordiger van hun wijk te kiezen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Laat de dorpen en wijken hierin hun goed lopende afspraken voortzetten en daar verder niet in rommelen. Vele dorpen en wijkraden hebben het al moeilijk genoeg om hun leden bij elkaar te krijgen. Hier helpt een verkiezing absuluut niet bij.

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

Het gaat in een dorp en/of wijk om verbindingen tot stand te brengen. De dorpsraad is geen een orgaan dat namens de inwoners beslist, zoals vaak wel werd aangenomen. Daarom is er ook geen mandaat nodig,
Het is veel belangrijker dat een groepering mensen zich wil inzetten om het dorp/wijk levendig te houden; bewoners in beweging brengt om zelf initiatieven te ontplooien.

Initiatieven van bovenaf hebben weinig kans voor draagvlak; dat moet komen van onderop.

Geef uw reactie.

jan dr :: oneens

Gekozen dorps- en wijkraden zijn in deze tijd volkomen achterhaald. Verbindingen komen in dorpen en wijken tot stand door actief betrokken personen, buurtbewoners, verenigingen of actiegroepen die elkaar vinden en een gezamenlijk lokaal doel weten te bereiken . Zij willen ervoor gaan om b.v. een project samen te kunnen realiseren. Dat bindt hen en maakt de cohesie onderling niet alleen sterk, maar biedt ook een grote kans van slagen op realisatie door hun gezamenlijke betrokkenheid. Gekozen dorps- en wijkraden hebben daarom hun tijd gehad met alle respect voor hun inzet en resultaten voorheen. De structuur pastte wel in de tijd van inspraak . Participatie vergt tegenwoordig andere vormen.

Geef uw reactie.

Francien : oneens

vrijwilligers die plaats willen nemen in de wijk dorpsraden moet men koesteren
moeten wel meer bekendheid geven aan zich zelf en waar de wijkbewoners ze kunnen vinden

Geef uw reactie.

Jos: eens

Voor een zo groot mogelijk draagvlak om besluiten te nemen is gekozen worden goed.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Deskundigheid staat voorop!!

Geef uw reactie.

marjanne : eens

mensen in een bepaalde wijk weten wat er speelt en geloof me dat is in iedere wijk anders dus laat de mensen in de wijk zelf opkomen voor hun belangen en niet voor de heke gemeente hetzelfde vesluit.

Geef uw reactie.

Jan J: oneens

Koester de enthousiastelingen die het nu doen .Ik moet er niet aan denken : weer verkiezingen , propaganda verhaaltjes enz.. Bovendien ken je de mensen toch niet.
Ga zo door zoals het nu is .

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Als er veel aanmeldingen zijn, vind ik een verkiezing prima. Maar anders moeten we blij zijn dat er mensen de kar willen trekken!

Geef uw reactie.

roelie arts: eens

Omdat zij zaken afspreken met gemeente, provincie etc. die helemaal niet wordt gedragen door de bewoners.
Ook zou er een terugkoppeling moeten gebeuren naar de bewoners toe nadat er afspraken zijn gemaakt.
Nu wordt er wat afgesproken en zijn de bewoners niet op de hoogte.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

De mensen inde buurten /wijken weten vaak het beste wat speelt maar weten vaak niet wat de reden is geweest waarom lokale beleidsmakers iets zonder medeweten hebben vastgelegd of wel of niet hebben gedaan. Dorpsraden kunnen daar wellicht in sturen maar hebben niet overal in elke wijk of dorp voldoende support.

Geef uw reactie.

Wim L: oneens

In de praktijk merk je dat de kiezer nooit terugziet waarvoor hij of zij gestemd heeft. Een dorp of wijk en dus het belang van dorp of wijk is heel divers. Het is dus veel beter dat een dorps- of wijkraad hun samenstelling kunnen zoeken in de deskundigheid die ze nodig hebben. Zo kunnen ze de belangen veel beter behartigen. Bij verkiezingen is het nodig op personen te stemmen en niet op partijen. Het risico dat je popi jopi figuren krijgt die alleen maar schreeuwen en mooi weer spelen en waar je in de praktijk niets aan hebt is veel te groot. Zie in de politiek maar de populistische partijen, die alleen maar een last zijn en geen toevoeging.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is inmiddels wel duidelijk dat er nog weinig naar de burgers wordt geluisterd. De Burgemeester en Wethouders moeten zich meer om de burger(s) bekommeren i.p.v het geld uit te geven aan nodeloze dingen of hun eigen belang. Dat de bevolking door de dorps- en wijkraden wordt gekozen is prima!

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Je weet vaak niet wie de te verkiezen persoon is. Maar het maakt me verder niet zoveel uit.

Geef uw reactie.

THEODORUS: eens

wijk raden en dorps RADEN MOETEN GEKOZEN WORDEN DOOR BURGERS.
EN NIET DOOR DE GEMEENTE, ANDERS HEBBEN DIE TE VEEL MACHT. EN DAN WORD ER NIKS GEDAAN VOOR DE BURGERS.
EN DE GEMEENTE KIEST VOOR EIGEN BELANG.

Geef uw reactie.

Remie van de Craats: eens

Eens. Legitimeerd de adviesrol van wijk en dorpsraden. Momenteel is de rol en positie onduidelijk. Kan de afstand tussen gemeente en inwoners verkleinen en waar nodig voor meer draagvlak zorgen.

Geef uw reactie.

Geen interesse voor dorps- en wijkraden.

In de maand Juli bestond op de website Burgers van Venray de mogelijkheid te reageren op de stelling “ Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen”.
De stichting Burgers van Venray had om meerdere redenen voor deze stelling gekozen.
Er waren in......

Lees verder