ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van GlaswebVenray

dinsdag, 14 juni 2016 11:00 Het standpunt van GlaswebVenray

Garant staan voor het glasvezelnet levert digitale gelijkheid voor heel Venray.

Het ontstaan van initiatief GlaswebVenray
GlaswebVenray heeft als doel de hele gemeente Venray te voorzien van een volledig dekkend glasvezelnetwerk. Door de huidige infrastructuur is er digitale verdeeldheid tussen de dorpen en de wijken. Met name de buitengebieden van de dorpen zijn achtergesteld in het digitale tijdperk.
Doel GlaswebVenray geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente Venray en Holthees.
Uitgangspunt van GlaswebVenray blijft 100% aanleg van de gehele gemeente Venray. Dus alle dorpen en wijken met de bijbehorende buitengebieden. Aanleg start echter pas wanneer het betreffende wijk / dorp exploitabel haalbaar is. Hiermee wordt het garantstellingsrisico geminimaliseerd. U bepaalt mee of uw dorp of wijk aangelegd wordt met glasvezel van GlaswebVenray.

Wonen Limburg
Wonen Limburg is zeer geïnteresseerd in een glasvezelaansluiting voor hun woningen. GlaswebVenray is in gesprek met Wonen Limburg om in alle woningen van Wonen Limburg een glasvezelaansluiting te realiseren. De huurder dient wel zelf klant te worden van GlaswebVenray.

Provincie Limburg
De Provincie heeft in 2015 de mogelijkheden voor een provinciale internetinfrastructuur in kaart gebracht. Uit het rapport “Inventarisatie Snel Internet Limburg (Dialogic + Intertec)” blijkt dat voor een gemeente met zgn. uitgestrekte gebieden, zoals gemeente Venray, de uitrol van glasvezel de beste oplossing is.

Groene Gebieden Model
In overleg met Provincie en gemeente heeft de Coöperatie GlaswebVenray voor het Groene Gebieden Model gekozen. In plaats van de aanleg van het hele netwerk in één keer wordt gekozen voor de aanleg in fases. Hierbij worden de zgn. groene gebieden (zie kaartje) aangelegd. In de praktijk betekent dit dat wordt gestart met de aanleg in de groene gebieden die de 30% binnen de bebouwde kom én de 50% aanmeldingen buitende de bebouwde kom hebben bereikt. Hierbij is de aanname gedaan dat de nog niet groengekleurde gebieden alsnog groen zullen worden. Indien dit niet het geval zal zijn, wordt er geen glasvezel in deze gebieden aangelegd. Met deze gewijzigde aanpak wordt het risico geminimaliseerd en behoudt het businessplan een positief resultaat.

Businessplan
De provincie heeft het businessplan welk 30 september aan de provincie voor is gelegd laten toetsen door adviesbureau Dialogic. Op 4 februari 2016 heeft de Provincie medegedeeld dat zij het businessplan met die uitgangspunten niet haalbaar acht en hoog risicovol is. Kernpunt is dat Dialogic de groei van het aantal klanten in de eerste twee jaren (5% extra klanten per jaar in de periode van jaar 0 naar jaar 2) te hoog ingeschat vindt. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Coöperatie GlaswebVenray haar plan aangepast naar het Groene Gebieden Model (GGM). Dit geeft meer zekerheid in de exploitatie omdat een gebied pas aangelegd wordt wanneer deze het benodigde percentage behaald heeft.
In het nieuwe businessplan is uitgegaan van 3,5 % nieuwe klanten in jaar-1 en 3 % nieuwe klanten in jaar-2 en in de jaren 3 t/m 10 van 1%. Door de eis te stellen dat een aan te leggen gebied “groen” (dus positief exploitabel) moet zijn is deze uptake haalbaar.
De gemeente heeft voor een onafhankelijke beoordeling van het Groene Gebieden Model (GGM) businessplan de Rebel Groep als externe expert ingeschakeld. In samenwerking met Stratix, vanwege diens bijzondere kennispositie van breedband op het gebied van strategisch, juridische en technische vraagstukken, hebben zij de eerste versie van het Businessplan GGM (versie 11 april 2016) beoordeeld.
De opmerkingen /adviezen zijn door de Coöperatie GWV meegenomen in het definitieve businessplan GGM versie 9 mei 2016. Dit plan is op 9 mei aangeboden aan gedeputeerde Teunissen, wethouder Busser en verstrekt aan overige financiers.

Financieringsmodel
De investering voor aanleg van glasvezel in de gehele gemeente Venray en Holthees bedraagt
17,5 miljoen euro. Investering voor alleen de dorpen met de bijbehorende buitengebieden bedraagt 9,5 miljoen euro. Bij het GGM wordt gestart met aanleg in de dorpen, gevolgd door de wijken indien deze het percentage behaald hebben.
GlaswebVenray heeft op basis van het nieuwe businessplan, het Groene Gebieden Model (GGM), een voorkeur voor het volgende financieringsmodel:
• Financiering geheel door BNG.
• Garantstelling voor aanleg in geheel Gemeente Venray in fases, onder de voorwaarde dat de garantstelling pas geëffectueerd wordt zodra een wijk/dorp “groen*” gekleurd is in samenhang met een economische verantwoorde exploitatie van een POP gebied.
*Groen = Uptake van minimaal 30% binnen bebouwde kom / 50% buiten bebouwde kom

Garantstelling
Wil de gemeente Venray garantstaan voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk?
Een glasvezelnetwerk in voor en door Venray. Een glasvezelnetwerk waarbij de burgers van Venray zelf de sturing in handen hebben middels de coöperatieve ledenraad. Een garantstelling waarbij minimaal risico gelopen wordt doordat er pas aangelegd wordt zodra een gebied groen (positief exploitabel) is. De burgers bepalen zelf of hun wijk of dorp aangelegd wordt, echter er wordt pas aangelegd als u het wilt (het percentage voor een positief exploitabel gebied behaald is). Een garantstelling waarbij de gemeente de zekerheden en de premie ontvangt. Deze premie zal over een periode van twintig jaar oplopen tot enkele miljoenen euro’s welke ten goede kan komen aan de Burgers van Venray.
Het risico dat de gemeente loopt is aanzienlijk laag. Het netwerk zal tot de zekerheden van de gemeente behoren. Het gaat om een garantstelling voor de gehele gemeente Venray van
17,5 miljoen euro. Echter door het aanleggen in fases wordt het garantstellingsrisico voor de gemeente geminimaliseerd.
De burgers van Venray hebben het garantstellingsrisico zelf in de hand…

Glasvezel in heel Venray, als u het wilt!