ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

PvdA Venray

donderdag, 06 maart 2014 13:00 PvdA Venray

De aanpak van (jeugd)werkeloosheid heeft prioriteit

Werk
Het hebben van werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Als je werkt, heb je een inkomen: dat zorgt voor zelfstandigheid. Werk draagt daarnaast bij aan zelfrespect en aan het hebben van sociale contacten. Helaas verliezen op dit moment steeds meer mensen hun baan. Vooral jongeren hebben de grootste moeite om zelfs maar een tijdelijk contract in de wacht te slepen. Dat moeten we proberen om te draaien. Om weer hoop te krijgen voor de toekomst moeten mensen voor zichzelf kunnen (blijven) zorgen. Zij moeten een eigen inkomen hebben, zodat ze een perspectief hebben.

Jongeren en werk
Wij blijven ons zorgen maken over de werkeloosheid onder de jongeren. Voor hen wordt het steeds moeilijker om een baan te vinden. Het aantal werkeloze jongeren neemt nog steeds toe. Dit is een van de belangrijkste prioriteiten waar we de komende tijd extra aandacht aan moeten besteden. Er zitten op dit moment teveel jongeren thuis. Daar zullen we actief mee aan de slag moeten.
Jongeren moeten werkervaring op kunnen doen, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het mag niet gebeuren, dat we te maken krijgen met een verloren generatie! Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.

Als je hulp nodig hebt
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft het moeilijk om regulier werk te vinden. Het Transitieplan NLW kan daarbij helpen. Het is prima dat zoveel mogelijk medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking richting regulier werk begeleid worden. Je moet tenslotte uitgaan van wat iemand kan. We moeten wel oog blijven houden voor de medewerkers voor wie dit allemaal niet zo gemakkelijk is. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan, mensen met een Wsw-indicatie, moeten er voldoende beschermde werkplekken blijven. Er moet aandacht blijven voor individuele begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. De Partij van de Arbeid wil duidelijk laten zien dat wij met name opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving.
Daar waar nodig moet deze groep kunnen blijven rekenen op een sociaal vangnet.

 De zorg wordt dicht bij de mensen in de wijken en dorpen gebracht

Zorg is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. De Partij van de Arbeid zorgt ervoor dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is hierbij een leidend principe.
De gemeente Venray heeft nu de kans de zorg minder ingewikkeld te maken. De Partij van de Arbeid is er van overtuigd dat hiervoor de zorg dicht bij de mensen georganiseerd moet worden. Hierbij is het uitgangspunt de kracht van de burger zelf, daar wordt het netwerk aangesproken en pas in de laatste plaats de professional. De wijkverpleegkundige is hierbij de spil in het “gezondheidsweb”.
Voor de Partij van de Arbeid Venray is niet alleen zorg van belang, ook het blijven wonen in je eigen buurt, wijk of dorp is belangrijk. Als je ouder wordt, hulp nodig hebt of het even niet alleen kunt, moet hulp dichtbij zijn. Dit vraagt om één aanspreekpunt in de wijk, zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar. Hierbij zijn vrijwilligers onmisbaar en van grote waarde.

Voorzieningen op maat
Iedere burger van Venray wil zijn of haar leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Als je op een of andere manier een beperking ondervindt en het je niet lukt om zelfstandig je zaken te regelen, helpt de gemeente je zoeken naar een passende oplossing. De Partij van de Arbeid Venray vindt het belangrijk dat de oplossing eerst dichtbij gezocht wordt, misschien is er wel familie of zijn er vrienden die je kunnen helpen. Ook kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Er zijn natuurlijk situaties waarbij professionele hulp noodzakelijk is, dan is deze ook beschikbaar. Iedereen is anders dus vindt de Partij van de Arbeid Venray het van belang dat maatwerk geboden wordt.
Lijfgebonden zorg kan niet door vrijwilligers overgenomen worden.
De Partij van de Arbeid hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de eerste, anderhalve- (huisartsenposten en medische centra) en tweedelijnszorg. Dit kan betekenen dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig is. De veranderende zorgbehoefte, inwoners die langer thuis blijven wonen, de behoefte aan herstelzorg dicht bij huis, kan leiden tot veranderingen in de zorg-infrastructuur en een verschuiving van functies.

Samen werken aan goede zorg
De Partij van de Arbeid Venray wil dat aanbieders van zorg met elkaar gaan samenwerken in de wijken. Hierbij is van marktwerking geen sprake, maar van samen werken voor de bewoners van de wijk of het dorp. De veranderingen in de zorg vraagt veel van zowel zorggebruikers als zorgaanbieders. De burger komt weer centraal te staan. De Partij van de Arbeid Venray wil het gebiedsgericht werken verder uitrollen over Venray en de dorpen.
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers.

Gezondheidszorg
Gezondheid is een groot goed. Gelukkig hoort de gezondheidszorg in Nederland tot een van de beste in de wereld. Toch zien we verschillen in gezondheid als we kijken naar de verschillen in inkomens tussen bevolkingsgroepen. Dit vindt de Partij van de Arbeid Venray onacceptabel en daar moet wat aan gebeuren. Hierbij denken we aan preventie, voorlichting zowel op scholen als in de thuissituaties.

Gerelateerde artikelen

VVD Venray

Lees verder

SP Venray

Lees verder

InVENtief

Lees verder

D66 Venray

Lees verder

Samenwerking Venray

Lees verder

CDA Venray

Lees verder

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Lees verder