ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

speerpunten voor seniorvriendelijk beleid in de gemeente

donderdag, 06 juni 2013 17:40 speerpunten voor seniorvriendelijk beleid in de gemeente

Samenleven oud en jong 

De gemeente stimuleert burgerinitiatieven en betrekt burgers van alle generaties bij hun gemeente of buurt. Ze speelt daarbij ouderen en jongeren niet tegen elkaar uit. De gemeente faciliteert inspraak van ouderen als het gaat omrelevante voorzieningen voor ouderen, heeft vrijwilligersbeleid ook voorouderenorganisaties en biedt mantelzorgers steun en waardering.

Seniorvriendelijk en veilig wonen

De gemeente heeft een samenhangend beleid voor een veilige, toegankelijke en inspirerende woon- en leefomgeving voor 50-plussers.
De gemeente zet fors in op voldoende en betaalbare levensloopgeschikte woningen voor ouderen. Zij maakt werk van een toegankelijke woonomgeving, met drempelvrije winkels, goed en veílig vervoer en voorzieningen dichtbij.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn

Beleid en plannen geven vorm aan gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente ́voor zorg en welzijn. Ouderen worden gestimuleerd om 'mee te blijven doen' en de gemeente garandeert zorg en ondersteuning daar waar oplossingen van burgers tekort schieten.
De gemeente heeft een Iaagdrempelig, vriendelijk loket waar oplossingen geboden worden. Zij stimuleert de samenhang tussen de diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen, waarbij de wijkverpleegkundige een rol van betekenis speelt.

Voldoende inkomen voor ouderen

De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand en bevordert het optimaal gebruik daarvan.
Zij houdt daarbij rekening met stapeling van kosten voor ouderen.
De gemeente heeft oog voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en oudere migranten.

Actief in ouderengezondheidszorg

De gemeente heeft een samenhangend beleid voor de ouderengezondheidszorg.
Zij zet samen met de GGD in op preventieve programma’s voor ouderen en houdt rekening met de wensen van ouderen in haar beleid voor een beweegvriendelijke omgeving.