Gescheiden inzameling versus recycling

donderdag, 04 april 2013 17:00 Gescheiden inzameling versus recycling

De staatssecretaris heeft de ambitie neergelegd om in 2015 65% van het huishoudelijk afval in Nederland te recyclen. Momenteel wordt 50% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Door vervuiling van de gescheiden ingezamelde stromen, en door uitval bij be- en verwerking ervan, wordt een deel van het gescheiden ingezamelde afval weliswaar nuttig toegepast in een AVI, maar niet gerecycled.

Om in 2015 dus 65% recycling te behalen, is het noodzakelijk om significant meer gescheiden in te zamelen dan deze 65% om aan de doelstelling te voldoen.

De werkgroep heeft gekozen uit te gaan van een groei van de gescheiden inzameling van 50 naar 65%, waarbij wordt opgemerkt dat voor de gescheiden ingezamelde afvalstromen uiteraard een zo hoogwaardig mogelijke verwerking en recycling moet worden nagestreefd. Onder gescheiden inzameling wordt in dit advies ook de nascheiding van afvalstromen verstaan, aangezien deze stromen ook het recyclingproces ingaan. De werkgroep kiest voor deze benadering om de volgende redenen:

  • De vervuiling en uitval van gescheiden stromen is zeer lastig te meten. In de eerste plaats vindt sortering en verwerking ook voor een significant deel in het buitenland plaats. Daarnaast wordt de marktprijs voor de recyclables veelal betaald op basis van de ongesorteerde materiaalstroom: registratie van daadwerkelijke recycling vindt dus niet plaats bij de inzamelende/transporterende partij.
  • Wanneer er wordt gestuurd op de hoeveelheid restafval, en de resultaten eveneens aan de hand van restafval worden gemeten, wordt niet gemeten hoeveel recycling er naderhand daadwerkelijk plaatsvindt. Inzameling en recycling zijn immers over het algemeen gescheiden processen. Sturing en resultaatmeting moeten derhalve op basis van dezelfde gegevens worden bepaald.
  • Voor een belangrijke stroom als GFT bepaalt de verwerkingsmethode of er sprake is van nuttige toepassing of recycling. Wanneer GFT door nascheiding bijvoorbeeld uit het restafval wordt gewonnen, kan het na vergisting enkel nog worden verbrand. Dit is als nuttige toepassing gedefinieerd. GFT uit bronscheiding wordt vergist, en daarna gecomposteerd. Dit wordt wel als recycling gedefinieerd.
  • Door het meten van de hoeveelheid restafval (en dus de gescheiden inzameling) worden de effecten van preventie, kringloop en veranderende productiepatronen ook meegewogen in de resultaten.


Deze aanpak vergt van de overheid, producenten en de inspectie een sluitende monitoring van daadwerkelijke recycling verderop in de keten. Dit is ook een voorwaarde voor het behoud van draagvlak onder de burgers.

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Wat is GFT afval ?

Lees verder

Scheiding huishoudelijk afval in 2011

Lees verder

Tuinafval gratis inleveren

Lees verder

Fabels over afvalscheiding

Lees verder

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING