ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Formele aankondiging tot sluiting Kunst Werk Plaats

donderdag, 10 januari 2013 16:40 Formele aankondiging tot sluiting Kunst Werk Plaats

STICHTING KUNST WERK PLAATS VENRAY.

Bestuur
Dr.Poelsstraat 7
5802 AX Venray
tel. 06-209 607 64
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan:
de relaties van de Stichting Kunst Werk Plaats
Venray

Betreft: sluiting Kunst Werk Plaats.
Datum: 12-10-2012

Dames en heren,

Deze brief bevat een verdrietige mededeling. Het bestuur van de KWP heeft namelijk besloten de KWP te sluiten per 30 juni 2013. In deze brief leggen wij uit, waarom wij tot dit besluit hebben moeten komen.
Dat er iets zou gaan veranderen in de financiering van de KWP was ons bekend. Door de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de WMO zou deelname aan de KWP straks alleen nog mogelijk zijn als de gemeente dit zou betalen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Vanaf de eerste contacten was ons gebleken, dat de Gemeente Venray niet positief stond tegen het financieren van de KWP, omdat het in stand houden van een categorale voorziening niet zou passen in het gemeentelijk WMO-beleid.
In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur van de KWP aan Walthaus Organisatie Advies gevraagd een onderzoek te doen naar de toekomstkansen van de KWP en daarbij expliciet te kijken naar de aanknopingspunten bij de WMO. Per brief van 6 juli jl. hebben wij u hierover geïnformeerd.
Op het moment dat dit onderzoek van start ging, heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel m.b.t. de uitbreiding van de WMO-taken van de Gemeenten niet meer te behandelen – het is controversieel verklaard na de val van het Kabinet Rutte I - . Het directe gevolg hiervan is, dat de voorgenomen overheveling van de functie begeleiding naar de WMO op z’n minst een jaar is uitgesteld.
Het bestuur van de KWP had er op gerekend, dat het Vincent van Gogh Instituut en het Zorgkantoor samen een overbruggingsregeling zouden treffen om de KWP in 2013 open te houden. De KWP wilde dit extra jaar benutten om zich goed voor te bereiden op de werking van de WMO, juist omdat de KWP onmisbaar geacht wordt om te voorzien in de specifieke ondersteuningsbehoefte van mensen met een psychiatrische achtergrond. De tijd om dit in orde te maken is ons niet gegund.

Het bestuur van de KWP heeft moeten vaststellen,

a. dat het VvGI en het Zorgkantoor niet bereid zijn om een bijdrage te geven in de minimale begroting van € 250.000 voor het jaar 2013. Zij beroepen zich daarbij op aangescherpte regelgeving om de functie van begeleiding op cliëntniveau te verantwoorden. Waar zij 15 jaar lang de KWP konden financieren en tot op de dag van vandaag cliënten van VvGI naar de KWP sturen, zijn voor hen nu het systeem en de regelgeving belangrijker dan het vinden van een creatieve oplossing voor het continueren van een zinvolle dagbesteding van 90 mensen met een psychiatrische achtergrond. Wij vinden dit onbegrijpelijk.

b. dat de Gemeente Venray op voorhand de gesprekken met de KWP heeft gevoerd op basis van een afwijzend standpunt t.a.v. het in stand houden van categorale voorzieningen, terwijl zij geen ervaring heeft in het behandelen van aanvragen van verzoeken om hulp bij ‘je maatschappelijk zien te handhaven’ van mensen met een psychiatrische achtergrond. De KWP had hier een rol in kunnen spelen. Middels het in gang gezette onderzoek hadden wij de Gemeente Venray en andere gemeenten kunnen en willen helpen om voor deze groep kwetsbare mensen zowel een adequate procedure als een passende uitkomst te bieden. Het gaat daarbij om een jaarlijkse investering van nog geen € 300.000, waar een kleine 100 mensen daadwerkelijk mee geholpen zouden zijn. Dat heeft de KWP in 15 jaar tijd bewezen!

c. dat er, gelet op de standpunten van het VvGI en het Zorgkantoor, geen mogelijkheid is om tot een sluitende begroting te komen voor het jaar 2013.

d. dat er basis van het standpunt van de Gemeente Venray geen uitzicht is op een welwillende houding van de Gemeente om samen een financieringsregeling te maken voor de jaren 2014 en daarna.

e. dat het vervolgen van het onderzoek door Walthaus Organisatie Advies in deze ontstane situatie geen zin meer heeft en daarom per 1 oktober 2012 is beeindigd.

f. dat het acuut stopzetten van de KWP voor zowel deelnemers als medewekers veel problemen met zich mee zal brengen. Daarom heeft het bestuur van de KWP besloten om de sluiting per 30 juni 2013 te laten plaatsvinden, zodat wij de komende maanden met ieder van de deelnemers en hun begeleiders kunnen overleggen hoe zij na sluiting van de KWP het best geholpen zijn. Ook de ontslagaanvrage voor de medewerkers en de beëindiging van de inzet van de vrijwilligers dienen in deze periode met zorg behandeld te worden.

Tot slot,

g. dat sluiten van de KWP per 30 juni 2013, in plaats van nu meteen, ruimte laat voor het vinden van een oplossing waarbij de KWP kan blijven bestaan. Als die oplossing er zou zijn, staan wij hier vanzelfsprekend van harte voor open. Vooralsnog zien wij deze oplossing niet en moeten wij vaststellen dat sluiting van de KWP voor de deelnemers, de medewerkers en voor de hele gemeenschap van Venray en omstreken een gevoelig verlies zal zijn.

Het bestuur van de KWP heeft gedurende vijftien jaar met overtuiging bijgedragen aan de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen in Venray en omgeving. Dat aan onze inzet en verantwoordelijk-heid nu een einde komt, betreuren wij in hoge mate, niet zo zeer voor ons zelf, maar vooral omwille van de kwetsbare groep mensen om wie het te doen was.

Wij hopen u met deze brief zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,

NAMENS HET BESTUUR VAN DE STICHTING KUNST WERK PLAATS VENRAY


Harrie Cunnen, voorzitter


 

Gerelateerde artikelen

Een hartenkreet!

Lees verder

Wat is de Kunst Werk Plaats eigenlijk ?

Lees verder

Persbericht

Lees verder

De Kunst Werk Plaats moet blijven.

Lees verder

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Lees verder